Det innkalles herved til ordinær generalforsamling etter § 3-3-1, LOVER FOR AVDELINGER I NORSK SCHÄFERHUND KLUBB

Generalforsamling 10. februar 2016

Norsk Schäferhund Klub Avd. Fredrikstad

Innhold:

  1. Dagsorden
  2. Årsberetninger
  3. Regnskap og budsjett
  4. Revisjonsberetning
  5. Innkomne forslag
  6. Valg

Kun medlemmer som har betalt forfalt kontingent for 2016 har stemmerett og kan være valgbare ved avdelingens generalforsamling.

1.      Dagsorden

1.1   Godkjenning av stemmeberettigede

1.2   Godkjenning av innkallelsen

1.3   Godkjenning av dagsorden

1.4   Valg av tellekorps 2 stk.

1.5   Valg av dirigent

1.6   Valg av referent

1.7   Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2.      Årsberetning

2.1   Styrets beretning

2.2   Brukshund komiteens beretning

2.3   Årsrapport fra avlskontakten

2.4   Beretning fra utstillingskomiteen

3.      Regnskap

3.1   Styrets regnskap og budsjett

4.      Revisors beretning

4.1   Avstemming av kassabeholdningen

5.      Innkomne forslag

5.1 Kåre BIR og BIM på Spesialutstilling for Schæferhund.

6.      Valg

6.1   Styret

Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer:   Styremedlem: Brukshundansvarlig: Varamedlem: Varamedlem: Revisor: Vara revisor: 2 medlemmer valgkomite: Varamedlem valgkomite: Representanter til Representantskapsmøte: Delegater til NKK’s regionsmøte: Komiteer og utvalg: Leder av utstillingskomiteen:                              Web redaktører: Avlskontakt: RIK ansvarlig:

Ikke på valg På valg 2 år På valg 2 år Ikke på valg   Ikke på valg Ikke på valg På valg 1 år På valg 1 år På valg 2 år På valg 1 år På valg 1 år På valg 1 år 2 stk. + 1 observatør       Ikke på valg/Oppnevnes av styret Oppnevnes av styret Oppnevnes av styret Oppnevnes av styret2       Beretninger

2.1  Beretning fra Styret 2015

2015 har vært et meget aktivt år for vår avdeling. Mye tid og arbeide har blitt lagt ned på treningsplassen vår på Lilleng, og til å gjennomføre treninger, prøver og utstillinger. Dessverre så har nok alt dette arbeidet gått utover avholdelsen av medlemsmøter, men vi lover å komme sterke tilbake i 2016.  For at medlemsmøtene skal bli engasjerende, vil styret gjerne ha tilbakemelding fra medlemmene om temaer som kan tas opp på møtene, så skal vi forsøke å få engasjert de rette foredragsholderne.  

Banen på Lilleng begynner nå å ta form, og nå gjenstår bare litt utfylling av masse, noe drenering og inngjerding igjen før hovedbanen står helt ferdig. Vi tar sikte på at hovedbanen vil stå 100 % ferdig tidlig på sommeren 2016.

Den andre banen i nordenden av hovedbanen er påbegynt, men denne får vi bruke litt tid på å ferdigstille.

I 2015 har vi avholdt alle våre arrangementer på Lilleng, noe som har gitt oss innsparinger både økonomisk og i form av mindre arbeide ved gjennomføringene.

Alle våre arrangementer har også i 2015 blitt gjennomført på en utmerket måte, og har gitt en fin økonomisk gevinst. Styret er meget takknemlig ovenfor de medlemmer som stiller opp med god kompetanse og en hjelpende hånd til enhver tid, slik at disse arrangementene lar seg gjennomføre.

Også i 2015 har vi hatt et bredt og variert treningstilbud til våre medlemmer, og har hatt fokus på å inkludere flest mulig i disse aktivitetene. Alle våre engasjerte og ivrige instruktører stiller opp uten noen form for godtgjørelse, og derfor klarer vi å gjennomføre samtlige aktiviteter uten at medlemmene får noen annen økonomisk belastning enn den innførte aktivitetsavgiften.  11 av avdelingens medlemmer tok eksamen i NKK instruktør trinn 1 kurs i mars 2015, og 5 av disse oppfylte kravene til trinn 1 instruktør. Pr. Dags dato har avdelingen 5 NKK trinn 1 instruktører og 1 trinn 2 instruktør i LP. Noen er også i gang med sin elevperiode, og vil bli godkjent trinn 1 instruktør i løpet av 2016. 3 medlemmer har også gjennomgått NSchK. Ferdselsprøve instruktør kurs på Sølen i juni 2015.

Vi har også lagt vekt på å opprettholde et godt sosialt miljø, og mange timer har gått med til kaffe og hundeprat på Lilleng, og vi har alltid en ledig stol til de av våre medlemmer som ikke ønsker å trene, men som bare vil slå av en prat.

Mange og varierte aktiviteter, samt et godt sosialt miljø har bidratt til at vi i 2015 fikk en økning i antall medlemmer fra 103 i 2014 til 117 pr. 31.12.15.   

Avdelingens økonomi er fortsatt god, til tross for at vi også i 2015 har hatt en del utgifter på baneanlegget på Lilleng.  En del av medlemmene har jobbet inn ca. 32 000 kr. I forskjellige dugnader, og disse pengene har blitt benyttet bla til drenering av hoved grøften mot ridestien.

Mange av avdelingens medlemmer har i 2015 oppnådd meget gode resultater med sine hunder på forskjellige arenaer, og har bidratt positivt til å sette vår avdeling på kartet. Dette gjenspeiler også ivrige og flinke hundeeiere, og at vi har stor aktivitet og god kvalitet på vårt arbeide.

Styrets sammensetning 11.2.2015 – 10.02.2016


Leder:

Terje Lindahl

Nestleder:

Rune Gundersen

Sekretær:

Grethe Lindahl

Styremedlem

Joachim Syversen

Kasserer:

Åse Dyb Edvardsen

Varamann:

Helle Hansen

Varamann:

Finn Åge Johannessen

Revisor:

Torunn Osen

Vararevisor:

Finn Åge Johannessen

Valgkomité:

Thomas Lindahl/Joachim Syversen

Vara til valgkomiteen:

Helle Hansen

Komiteer og utvalg i perioden


Brukshund komiteen:

Avlskontakt:

Finn Åge Johannessen

Rune Fredriksen

Thomas Lindahl

Revisorer:

Terje Lindahl

Torunn Osen


Vara: Finn Åge Johannessen

Utstillingskomiteen:

Valgkomité:

Rune Gundersen Synøve Gilingsrud Resurspersoner ved behov.

Thomas Lindahl


Joachim Syversen Helle Hansen, vara


Representantskapsmøte NSchK:


Terje Lindahl


Rune Gundersen


Observatør:Joachim SyversenStyremøter/medlemsmøter:   

 Det har i perioden blitt avholdt: 8 styremøter hvor 34 saker har blitt behandlet. Vararepresentantene har blitt innkalt til alle møter.  Møtene er avholdt på Lilleng.

Hovedstyrets Ærespris 2015:

Tildeles:

Beste utstillingshund normalpels AD BH IPO1 N UCH NORDV-14 Owinn’s Wanesca, eier Mona Søderholm.

Beste LP hund klasse 3 med Pasofinos Oopsi Daisy, eier og fører John Arne Pettersen.

Vi gratulerer så mye med flotte resultater og HS ærespris 2015

Sluttord

Styret i NschK. avd. Fredrikstad vil takke samtlige medlemmer for god innsats, gode holdninger til klubb og trening, og godt oppmøte i 2015. Nå er vi godt i gang med 2016, og selv om vi i 2015 har hatt et svært aktivt og resultatmessig bra år, så må ikke dette bli en sovepute for hverken styret eller medlemmene.  Det nye styret må i samarbeide med medlemmene jobbe videre for å videreutvikle avdelingen på alle nivåer. Selv om man i en avdeling har et valgt styre, er det like viktig at medlemmene engasjerer seg positivt, og hele tiden gir det sittende styret gode innspill og nye ideer.

I dagens samfunn er det lett å kommunisere via forskjellige sosiale medier, og det skrevne ord sprer seg fort. Har man innvendinger eller kritikk å komme med vedr. saker som skjer i avdelingen, eller av enkelt medlemmer, må dette tas opp med styret direkte på en konstruktiv måte, og ikke tas opp eller diskuteres på sosiale medier. Ingen er tjent med at avdelinger blir stilt i et dårlig lys utad, og spesielt ikke av medlemmer. Likeledes gjelder dette den personlige kontakten medlemmene i mellom, og besøkende på treninger stevner og utstillinger. Vi skal ha det hyggelig i vår avdeling, våre medlemmer og gjester skal alltid føle seg velkomne.

Vi ser positivt på 2016, og ser fram til et godt samarbeide med egne medlemmer og andre samarbeidspartnere.

Det er nå viktig at vi tar godt vare på samtlige medlemmer, og spesielt ildsjelene som bruker mye av sin fritid og kunnskap for at alle skal ha et godt og variert tilbud.

Styret vil tilslutt takke avtroppende styremedlemmer for innsatsen, og ønske nye styremedlemmer velkommen inn i styret i en aktiv og flott avdeling.   

Fredrikstad den 25. januar 2016

Norsk Schæferhundklub avdeling Fredrikstad

Terje Lindahl    Rune Gundersen    Åse Dyb Edvardsen   Joachim Syversen   Grethe Lindahl

2.1 Beretning fra brukshund komitéen

Brukshundkomiteen var i 2015 ledet av Finn Åge Johannessen. Komiteen har bestått av: Finn Åge Johannessen, Thomas Lindahl, Terje Lindahl samt innkalt ressurs personer ved behov. Komiteen har hatt tre møter.

Treningene har vi hatt på plassen vår på Lilleng og noe i Ridehuset.

Alle prøvene våre har vi i år hatt på Lilleng

Trener teamet har bestått av: Finn Åge Johannessen, Terje Lindahl, Thomas Lindahl med god hjelp av Emma Gustafsson. Thomas Lindahl og Robert Nørve har klubbens figuranter.

Spor treningene i regi av klubben har vært ledet av Finn Åge Johannessen og Terje Lindahl. Hverdagslydighet/valpe trening har vært ledet av Synøve Gillingsrud med god assistanse av Rita Sawala.

Finn Åge og Terje har også denne sesongen gjennomført FP/SL/IPO lydighetstrening hver mandag. Spor treningene gikk to dager i uka frem til november og etter dette en dag i uka. Gruppe C-treninger har vi hatt hver tirsdag og før prøver, to dager i uken.

Vi har gjennom hele sesongen hatt godt oppmøte på treningene. Treningstilbudet har vært tilpasset ekvipasjer på alle nivåer, og det har også vært rom for sosial trening for hunder som trenger det. Treningene har også hatt en sosial profil for våre medlemmer (kaffe og kaker og hyggelig prat). Vi har en utrolig positiv og entusiastisk gjeng, som alle bidrar til å dra klubben fremover.

I 2015 er det avholdt fire terminfestede RIK- prøver, en i mai, juli, oktober og november. Ved alle RIK-prøvene har det stilt mange fra egen avdeling, og til sammen 30 ekvipasjer har stilt til start hos oss, noe vi er stolte og glade over.

RIK – stevner i regi av NSchK avd. Fredrikstad


Fra avdelingen deltok og besto følgende:


BH


Rita Sawala m/ Komsas Digger

Bestått

Steinar Eriksen m/Lord Keano av Chamirox

Bestått

Trine Magnussen m/ Rallarbo’s Wictorius Zepp

Bestått

Kjetil Buer m/ Erik von der Tiefen Quelle

Bestått

Jappen m/ Pasifino Oopsi Daisy

Bestått

Linn Therese Andersen m/Black Workers Escape

Bestått

Eivind Edvardsen m/ Kierulvens Akita

Bestått

Tomm Erling Pettersen m/Azravis Selma

Bestått

Inger Marie Buer m/ Soltrollets Electra

Bestått

AD


Kjetil Buer m/ Erik von der Tiefen Quelle

Bestått

SL1


Knut Roar Klemmetsen m/Royal Norwegian’s Edward

Bestått

IPO1


Linn Ørmen m/ Clarblick Skimra

Bestått

IPO2


Thomas Lindahl m/ Vaktas Dyrka

Bestått

IPO3


Emma Gustafsson m/Chade`s Saga

Bestått m/CERT

Frøydis Watne m/ Utzons M-Zorro

Bestått

Vi gratulerer også til Steinar Jenssen m/Marschas Miro «Miro» for bestått IPO3, Finn Åge Johannessen m/Vaktas Etza og Atle Mathisen m/ Vaktas Erax med bestått FP. Robert Nørve med Carlos og Thomas Lindahl med Vaktas Dyrka som begge besto FH1

Vi har også i år arrangert RIK – grunnkurs, med Rolf Hegg som instruktør. Kursene var fulltegnet og ble holdt på treningsbanen på Lilleng.

Vår figurant Thomas Lindahl har hatt ett aktivt år og representert klubben som figurant, både på NV og SCHH NM samt lagleder for de ekvipasjene som dro til WUSV i Finland.

Emma Gustafsson har hatt ett flott år med Chade`s Saga, med Cert på kvalifiseringsprøven til NM, 2 re plass i IPO NM for Schæferhunder og beste Gruppe C – hund og Cert, og har oppnådd Brukshund Chapionat (IPO). Vi gratulerer så mye fra klubben.

Robert Nørve ble godkjent prøvefigurant på IPO prøven vår i juli, vi gratulerer.

Vi vil takke alle som har bidratt til at prøver og kurs ble gjennomført på en fin måte, en spesiell takk til Robert Nørve og Thomas Lindahl som figuranter, Finn Åge, Ingrid Austad, Thomas igjen og Terje som sporleggere. 

Neste års prøver se NKK’s terminlister eller hjemmesiden vår under fane, Aktiviteter 2016

Følg med på hjemmesiden vår og Facebook for treningstilbud og eventuelt endringer i treningstider/steder.

Deltagelse på Norges Mesterskap:

Emma Gustafsson m/Chade`s Saga IPO3

Frøydis H. Watne m/Utzon M- Zorro IPO3

Roar Gjermundsen m/ Bjørnulvs Kelly IPO FH

Deltagelse på VM: Emma Gusafsson m/Chade`s Saga

Gratulerer til alle våre medlemmer som har deltatt på og bestått prøver i 2015

2.2 Årsrapport avlskontakten

Først vil jeg ønske alle ett riktig godt nyttår, og takk for det gamle. Så har vi gjort oss ferdig med 2015, ett år som gav en hel del heder til Norsk Schæferhundklub avd. Fredrikstad og dens medlemmer. Har som Klubbens avlskontakt vært på noen hjemmebesøk i 2015 også, noe jeg setter stor pris på. Må si at jeg er ganske stolt av det som blir vist frem av klubbens medlemmer, Her er det ikke noe negativt å sette fingeren på. Som avlskontakt kan det være vanskelig å snappe opp alle kull som blir født, så jeg ville sette stor pris på om vi kunne få til ett bedre varslingsopplegg mellom oppdrettere/Klubb og avlskontakt. Har valpelisten til Norsk Shæferhundklub å gå etter, eller Finn.no. Det som kan være vanskelig å snappe opp ett kull som er på finn, men som ikke er registrert på valpelisten. Vil også passe på og nevne valpepakkene til oppdretterne som forsvant. Dette var en fin gest til valpekjøperne, så jeg håper Forbundet tar dette opp til vurdering igjen vist det er økonomisk grunnlag for dette. Sist men ikke minst må jeg takke alle oppdrettere for den varme velkomsten jeg alltid får når jeg kommer på besøk.

MVH Avlskontakten

2.3 Beretning fra utstillingskomiteen

Årsberetning i fra Lp gruppa 2015.

Dette har vært et aktivt år for Lp gruppa i klubben.

Vi startet året med en appelcup hvor hver avdeling arrangerte sitt stevne, avd var Oslo, Romerike, Indre Østfold, Sarpsborg, Halden og Fredrikstad. Halden trakk seg fra å arrangere sitt stevne så Fredrikstad tok på seg den oppgaven å arrangere dette stevne også.

Det ble arrangert 22. mars og det siste som var avslutting på cupen 29. mars.

Ekvipasjene i fra Fredrikstad gjorde det veldig bra på cupen, og vi hadde flere bra plasseringer gjennom hele cupen og sammenlagt.

Cupen for 2016 startet igjen 29. november og da var det vi som hadde det første stevne, som ble et vellykket arrangement med over 40 påmeldte.

Videre utover våren hadde vi Lp stevne 24. mai, dette var også et vellykket stevne med mange påmeldte. Her gjorde også ekvipasjer i fra klubben det bra.

Norsk Vinner 2015, stilte flere til start i fra Fredrikstad. Der gikk det bra for noen og ikke så bra for andre, men avd. Fredrikstad vant lag konkurransen og klubben er veldig stolt av alle som var med.

I november arrangerte vi Klubb Mesterskap med over 20 påmeldte ekvipasjer, det var utrolig gøy og vi avsluttet med en sprint hvor det var 31 hunder med.

Gjennom hele året så har vi reist rundt sammen på Lp stevner og vi har et veldig godt samhold og støtter hverandre. Det har hele tiden kommet nye ekvipasjer som har ønsket å være med oss, og vi har nå blitt mange som konkurrerer innen Lp i klubben.

Det blir moro og følge alle videre i 2016, og spennende og følge alle de som fikk valper i sommer.

Her kommer en liten oversikt over plasseringen på Nors Vinner og Østfoldmesterskapet også de som har fått opprykk i 2015. Vi er som sagt mange og jeg beklager virkelig hvis det er noen jeg ikke har fått med.

Norsk Vinner:

Kl.1 1. plass Kjetil Buer med Erik

        2. plass Anne Winther med Unique

Kl.2 3. plass Robert Nørve med Carlos

        4. plass Grethe Lindahl med Hjupp

Kl.3 1. plass John Arne Pettersen med Oopsi Daisy

        2. plass Kjetil Buer med Kembo

Østfoldmesterskapet:

Linn Therese Andersen med Avicii ble Østfoldmester i kl.1

John Arne Pettersen med Oopsi Daisy kom på 3.plass i kl.3

Ekvipasjer som har fått opprykk og titler i 2015:

John Arne Pettersen med Oopsi Daisy – opprykk til kl. Elite

Robert Nørve med Carlos – opprykk til kl.2

Anne Winther med Sara – opprykk til kl.2

Inger Marie Buer med Ella – har fått tittelen LP 1 og LP 2

Inger Marie Buer med Godis – har fått tittelen LP 3

Gratulerer så mye til dere alle sammen.

I 2015 er følgende utstillinger arrangert:

11. januar:

Valpeskue og utstilling etter tysk mønster på Lilleng Ridesenter. 

Det var totalt påmeldt 34 hunder til utstilling/skue. 14 valper og 20 voksne, alle normalhår. Ingen langhår var påmeldt!

Dommer for utstilling og skue var Patrik Blomquist fra Sverige

Ringsekretær Svein Nilsen. Skriver Lill Karlsen

Mange gode resultater av klubbens medlemmer 

Vi arrangerte også Norsk avlskåring med Oddbjørn Winther som dommer og Nina Haugerud som skriver. Antall til kåring; 3 hunder.

 14. juni 

Valpeskue og offisiell utstilling (NKK utstilling)

Det var totalt påmeldt 36 hunder til utstilling/skue. 6 valper og 25 voksne og 5 voksne langhår. Dommer for utstilling og skue var Johnny Johnsen. Ringsekretær Svein Nilsen. Skriver Lill Karlsen

Vi arrangerte også her Norsk avlskåring med Oddbjørn Winther som dommer og skriver    

Nina Haugerud.  Antall til kåring; 4 hunder.

Vi hadde også annonsert med tysk kåring, men ingen påmeldte.

Dette var vår første utstilling på klubbplassen og det fungerte helt supert. Både når det gjaldt servering, toalett og parkering.

Utstillingskomiteen har lagt til rette for noe ringtrening før utstillingene våre

Takk for hjelpen til alle medlemmer som har vært med før og etter arrangementene.

                            Utstillingsansvarlig

                              Rune Gundersen

3 Regnskap

3.1 Styrets regnskap

        Se vedlegg 1.

        Budsjett 2016

        Se vedlegg 2.

4 Revisors beretning

4.1 Revisors beretning

         Se vedlegg 3.

5 Innkomne forslag

Til: Norsk Schäferhund klub avd. Fredrikstad

Forslag til Rep. møte, som ønskes behandlet på Generalforsamlingen 2016 :

Innføre kåring av BIR og BIM på Spesialutstilling for Schæferhund (utstilling etter Tysk mønster).

Vinneren av klasse 12-18, 18-24 og brukshund klasse, konkurrerer om å bli beste hann/tispe. Beste hann og beste tispe konkurrerer om BIR og BIM.

 Begrunnelse:

Forsøk på å gjøre utstilling etter tysk mønster mere attraktivt, både for publikum og utstillere.

Ved dømming av BIR og BIM på slutten av utstillingen, så vil det garanter være flere folk igjen til utstillingen er slutt

Mvh

Rune Gundersen

 12.01.16

6 Valg

Det har ikke kommet forslag på andre kandidater til valgkomiteen innen fristen.

Valgkomiteens innstilling:

Nest leder: Rune Gundersen

2 år

Sekretær: Grethe Lindahl

2 år

Varamedlem: Helle Hansen

1 år

Varamedlem: Finn Åge Johannessen

1 år

Vara revisor: Finn Åge Johannessen

1 år

Revisor: Torunn Osen

1 år (etter eget ønske)

Valgkomite: Thomas Lindahl                       Joachim Syversen Varamann: Helle Hansen Representanter til Rep. møte: Terje Lindahl  Rune Gundersen Observatør:                        Finn Åge Johannessen

1 år 1 år 1 årVedlegg 1

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 2

Kunngjøring og innkalling

27.01.2016

Det innkalles til ordinær Generalforsamling  10 februar 2016 Kl.18.30 Sted: Ekkohuset Borgarveien 6B 1633 Gml Fredrikstad. 

For dagsorden, beretninger, regnskap med revisorsberetning og valg, se fane merket Årsrapport 2015.

Hvis du ikke har fått disse dokumentene på mail, så er mailadressen feil og det hadde vært fint om dere da gikk inn på NKK Min side og rettet.  

Kunngjøring/Bekjentgjøring: Generalforsamling.

NSchK avd. Fredrikstad avholder Generalforsamling onsdag den 10.02.2016 kl 19:00 Ekkohuset, Borgarveien.

Forslag til valgene må være Valgkomiteen i hende senest 6 uker før møtedato, mail Thomas_lindahl@hotmail.com.

Saker til Generalforsamlingen må være styret i hende senest 4 uker før møtedato.

Del denne siden