Avdeling Fredrikstad innkaller til

Ordinær Generalforsamling 2015

11 februar kl. 18:30

Ekkohuset Borgarveien 6B, 1633 Fredrikstad

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling etter § 3-3-1, LOVER FOR AVDELINGER I NORSK SCHÄFERHUND KLUBB

Generalforsamling 11. februar 2015

Norsk Schäferhund Klub Avd. Fredrikstad

Innhold:

  1. Dagsorden
  2. Årsberetninger
  3. Regnskap
  4. Revisjonsberetning
  5. Innkomne forslag
  6. Valg

Kun medlemmer som har betalt forfalt kontingent for 2015 har stemmerett og kan være valgbare ved avdelingens generalforsamling.

1.     Dagsorden

1.1   Godkjenning av stemmeberettigede

1.2   Godkjenning av innkallelsen

1.3   Godkjenning av dagsorden

1.4   Valg av tellekorps 2 stk.

1.5   Valg av dirigent

1.6   Valg av referent

1.7   Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2.     Årsberetning

2.1   Styrets beretning

2.2   Brukshund komiteens beretning

2.3   Årsrapport fra avlskontakten

2.4   Beretning fra utstillingskomiteen

3.      Regnskap

3.1   Styrets regnskap

4.     Revisors beretning

4.1   Avstemming av kassabeholdningen

5.     Innkomne forslag

6.     Valg

6.1   Styret

Formann: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Brukshundansvarlig: Varamedlem: Varamedlem: Revisor: Vara revisor: 2 medlemmer valgkomite: Varamedlem valgkomite: Representanter til Representantskapsmøte: Delegater til NKK’s regionsmøte: Komiteer og utvalg: Leder av utstillingskomiteen:                              Web redaktører: Avlskontakt: RIK ansvarlig:

På valg 2 år Ikke på valg Ikke på valg På valg 2 år På valg 2 år På valg 2 år På valg 1 år På valg 1 år Ikke på valg På valg 1 år På valg 1 år På valg 1 år       Ikke på valg/Oppnevnes av styret Oppnevnes av styret Oppnevnes av styret Oppnevnes av styret2       Beretninger

2.1  Beretning fra Styret 2014

Innledning

Klubben gikk inn i 2014 uten et fast samlingssted og treningsplass.  Å skaffe et fast tilholdssted for klubbens medlemmer ble naturlig nok en prioritert oppgave for styret i 2014. Vi var nok en gang i kontakt med Fredrikstad kommune v. ordføreren som lovte at dette skulle ordne seg. Vi ble imidlertid henvist til å kontakte FOBHK for å avtale lån av deres bane, noe som ikke var aktuelt for oss, da dette området allerede var i bruk nesten hele uka, og dette ikke tilfredsstilte vårt krav til å trene når vi måtte ønske, og til å ha et fast samlingsted for medlemmene, og for at vår klubb skulle beholde sin identitet

 Engasjerte medlemmer fikk kontakt med eierne av Lilleng gård i Onsøy i januar 2014, i forbindelse med leie av ridehus til utstillingen vår. Etter at utstillingen var avholdt medio januar, hadde styret et møte med innehaverne, for å se om samarbeidet kunne utvikles til leie av en fast plass for klubben. Innehaverne av gården var svært positive til et samarbeide, og vi fikk tilbud om å leie et ca. 6 mål stort område på Lilleng. Leiekontrakt ble skrevet i februar, og arbeidet med å opparbeide plassen startet straks etterpå.

Det meste av jobben på plassen er gjort på dugnad, men vi måtte leie inn noe hjelp til grovplanering og graving av drensgrøfter. Vi tok plassen i bruk i begynnelsen av juni, og har hatt et fint samlingssted og treningsplass siden da. Noe arbeide gjenstår før vi er ferdige med det som nok blir en av Norges fineste treningsbaner for hund, men vi tar sikte på at hovedbanen på ca. 90 x 50 meter blir ferdig til bruk på forsommeren.  Noen av våre medlemmer har jobbet dugnad for Lilleng gård, i bytte mot pukk til og opparbeidelse av parkeringsplass og drensgrøfter, ny redskapsbod, led flombelysning m.m. til en samlet verdi på ca. kr. 95 000,-. Takk til de medlemmene som har bidratt på denne dugnaden, uten dere hadde vi ikke hatt økonomi til å opparbeide en slik flott plass.  En del medlemmer bidro også økonomisk til innkjøp og legging av ferdiggress på ca. 1100 kvm, slik at vi kunne begynne å trene allerede i juni. Stor takk til dere.

Til tross for at vi opparbeidet ny treningsplass, så har klubben fortsatt god økonomi.

I tillegg til stor aktivitet med opparbeidelsen av ny treningsplass, så har vi klart å opprettholde et bredt og variert treningstilbud for våre medlemmer i 2014, med inntil 5 aktiviteter i uka. Klubben hadde 103 medlemmer i desember 2014, noe som er stabilt i forhold til tidligere år. Det er svært positivt at medlemstallet er stabilt, da det i andre klubber har vært en tendens til at medlemstallet synker. Å ha et treningstilbud til medlemmer på alle nivåer, samt å ha et godt og sosialt miljø, er nok en viktig faktor for å beholde/ øke medlemsmassen i fremtiden. Klubben har noen erfarne mennesker som stiller opp som instruktører flere ganger i uka i all slags vær. Disse er det viktig at klubben tar vare på, og at medlemmene viser at de setter pris på dem, med oppmøte, og en positiv holdning. For å videreutvikle og forbedre våre tilbud, så er 10 av klubbens medlemmer nå i gang med å gjennomføre NKK instruktør kus trinn I. Dette for å opparbeide en formell kompetanse, slik at vi for godkjente instruktører, så vi i fremtiden kan arrangere valpekurs o.l. også for eksterne hundeeiere. Alle deltagerne bærer kostnadene med kurset selv.

Klubben består nå av en gruppe med engasjerte og positive mennesker, som drar samme vei for klubbens beste.  

NSchK. avd Fredrikstad har hatt et aktivt og innholdsrikt år, og vi har nådd de mål vi har satt oss. Vi har gjennomført alle våre arrangementer på en glimrende måte, og bortsett fra sporhund prøven, har vi klart å få samtlige arrangementer til å gå med overskudd. Klubben har også god kontroll på økonomien, og den innførte aktivitets avgiften bidrar til at leieutgiftene for treningsplassen ikke blir noe problem.

Flere av klubbens medlemmer har satt klubben på kartet i 2014, med flotte resultater både i utstillingsringen, i LP konkurranser og på brukshund arenaen.  Styret gratulerer.

Når HS i tillegg har valgt å tildele 3 av klubbens medlemmer HS Ærespris for 2014, viser dette at aktiviteten er stor, og at vi har god kvalitet på det arbeidet som gjøres.

Styrets sammensetning i perioden:

Styrets sammensetning 12.2.2014 – 19.11.2014


Leder:

Terje Lindahl

Nestleder:

Rune Gundersen

Sekretær:

Grethe Lindahl

Styremedlem/Brukshundansvarlig:

Ole Petter Kristiansen

Kasserer:

Åse Dyb Edvardsen

Varamann:

Helle Hansen

Varamann:

Joachim Syversen

Revisor:

Torunn Osen

Vararevisor:

Finn Åge Johannessen

Valgkommitè:

Thomas Lindahl/Joachim Syversen

Vara til valgkomiteen:

Helle Hansen

Styrets sammensetning 19.11.2014- 11.2.2015


Leder:

Terje Lindahl

Nestleder:

Rune Gundersen

Sekretær:

Grethe Lindahl

Styremedlem/Brukshundansvarlig:

Joachim Syversen

Kasserer:

Åse Dyb Edvardsen

Varamann:

Helle Hansen

Varamann:

Trine Magnussen

Revisor:

Torunn Osen

Vararevisor:

Finn Åge Johannessen

Valgkomité:

Thomas Lindahl/Joachim Syversen

Vara til valgkomiteen:

Helle Hansen

Komiteer og utvalg i perioden


Brukshund komiteen:

Avlskontakt:

Ole Petter Kristiansen

Rune Fredriksen

Joachim Syversen

Revisorer:

Terje Lindahl

Torunn Osen

Finn Åge Johannessen

Finn Åge Johannessen

Utstillingskomiteen:

Valgkomité:

Rune Gundersen

Thomas Lindahl


Joachim Syversen Helle Hansen, vara


Representantskapsmøte NSchK:


Terje Lindahl


Joachim Syversen


Observatør:Gunn HansenStyremøter/medlemsmøter:

Det har i perioden blitt avholdt: 10 styremøter hvor 53 saker har blitt behandlet.                 Vararepresentantene har blitt innkalt til alle møter. Møtene er avholdt på Lilleng/ Opalveien.

Det har i perioden vært avholdt 1 medlemsmøte.

Hovedstyrets Ærespris 2014:

Tildeles:

Beste IPO/RIK Chade`s Saga med eier og fører Emma Gustafsson

Dato

Avdeling

Type

Premiering

Dommer

Poeng

22/6

NSchK avd. Fredrikstad

IPO3

284 - CERT

Odd Ivar Gjersvik

8

30/8

NM

IPO3

275

Geir Flønes

8

8/10

VM

IPO3

257

Gunter Diegel

6


Deltagelse NM
2


Topp 3 NM
3


Deltagelse VM
10

Sum

37

Beste utstillingshund langhår tildeles: Komsas Yarissa med eier Laila Isaksen

Dato

Avdeling

Type

Klasse + Premiering

Dommer

Poeng

31/5

Kongsberg

Tysk

Åpenklasse, V1

Oddbjørn Winther

25

19/7

NV Askim

Tysk

Åpenklasse, SG1 og Norsk Vinner

Bernd

35

18/10

Kongsberg

NKK

Åpen klasse. Beste tispe CK+BIM

Damir Juvamc

25

SUM

85

Beste LP hund Utzons Kembo eier og fører Kjetil Buer

Dato

Avdeling

Type

Klasse + Premiering

Dommer

Poeng

19/7

NV Askim

LP

Kl3 – 3plass 412,5p

Eriksen/Holmen

3+3

7/9

Sarpsborg Hundeklubb

LP

Kl3 – 2plass 247,5p

Stein Ferhagen

3

27/9

Horten Hundeklubb

LP

KL3 2plass 255p

Rune Bjerklund

3


NV

LP10


1-3 plass NV

LP20

SUM

42

Vi gratulerer så mye med flotte resultater og HS ærespris 2014

Sluttord

Styret i NSchK avd Fredrikstad vil benytte anledningen til å takke samtlige medlemmer for god innsats, positive holdninger og godt oppmøte i 2014.

Vi håper at et nytt styre vil videreutvikle og forbedre det arbeidet som nå ligger som en grunn sten i vår klubb, og at det vil bli arbeidet for å inkludere alle medlemmer på et aller annet nivå. Håper også at alle ildsjelene vi er avhengig av fortsetter sin flotte jobb, og at medlemmene vet å sette pris på den jobben som blir lagt ned.  Vi har hatt en policy i klubben om at alle aktiviteter for klubbens medlemmer skal være gratis. Dette mener vi er viktig å videreføre i og med at vi nå har innført aktivitets avgift, og for at alle skal kunne ha mulighet til å delta på de aktivitetene de har lyst til.

Vi ønsker også at både gamle og nye medlemmer stikker innom klubbhuset på Lilleng, enten det er for å trene, slå av en prat, eller gå en tur i det flotte tur terrenget rundt Lilleng.  Uansett hvilken aktivitet der velger / eller ikke velger, så er vi gla for å se dere.

Styret vil også takke de styremedlemmene som nå trer ut av styret for flott innsats, og ønsker nye styre medlemmer velkommen inn i styret i en flott klubb med flotte medlemmer.

Fredrikstad den 23. januar 2015

Norsk Schæferhundklub avdeling Fredrikstad

Terje Lindahl    Rune Gundersen    Åse Dyb Edvardsen   Joachim Syversen   Grethe Lindahl

2.1 Beretning fra brukshund komitéen

Brukshund komiteen var i år ledet av Ole Petter Kristiansen frem til han trakk seg fra alle verv i juni, Joachim Syversen ble bedt av et samlet styre om å lede komiteen frem til suppleringsvalg på medlemsmøte.

Komiteen har siden bestått av Joachim Syversen, Thomas Lindahl, Finn Åge Johannessen, Terje Lindahl samt Grethe Lindahl som sekretær.

Treningene har vi hatt på Veumbanen og i Ride huset på Lilleng, og i juni var ca. 1 mål gress klart til å trene på, på Lilleng og siden den tid har alle treningene foregått der. Spor har vi gått under brua og i nordre Borge.

RIK – prøvene har vi avholdt på Veumbanen, unntatt siste FP prøve som vi hadde på Lilleng.

Trener teamet har bestått av: Finn Åge Johannessen, Terje Lindahl, Thomas Lindahl med god hjelp av Emma Gustafsson. Thomas Lindahl har i tillegg vært klubbens figurant.

Spor treningene i regi av klubben har vært ledet av Finn Åge Johannessen og Terje Lindahl. Hverdagslydighet/valpe trening har vært ledet av Synøve Gillingsrud.

Finn Åge og Terje har også denne sesongen gjennomført FP/SL/IPO lydighetstrening hver mandag. Spor treningene gikk tre dager i uka frem til november og etter dette en dag i uka. Gruppe C-treninger har vi før prøver hatt tre dager i uken, etter sesongslutt to dager i uken.

Vi har gjennom hele sesongen hatt godt oppmøte på treningene. Treningstilbudet har vært tilpasset ekvipasjer på alle nivåer, og det har også vært rom for sosial trening for hunder som trenger det. Treningene har også hatt en sosial profil for våre medlemmer (kaffe og kaker og hyggelig prat). Vi har en utrolig positiv og entusiastisk gjeng, som alle bidrar til å dra klubben fremover.

I 2014 er det avholdt tre terminfestede RIK/SPH prøver, en i juni, oktober og november. Ved begge RIK-prøvene har det stilt mange fra egen avdeling, noe vi er stolte og glade over.

SPH1 og SPH2 stilte ingen fra klubben, da prøven ble fulltegnet før fristens utløp. Deltagerne var godt fornøyd med at SPH ble satt opp som eget arrangement og ønsket at dette ble en årlig foreteelse.

Vi har også i år arrangert RIK – grunnkurs/figurantkurs, denne gangen med Geir Flønes. Kursene var fulltegnet og ble holdt på treningsbanen på Lilleng.

Vår figurant Thomas Lindahl ar hatt ett aktivt år og representert klubben som figurant, både på NV og SCHH NM samt lagleder for de ekvipasjene som dro til WUSV i Frankrike.

Emma Gustafsson har hatt ett flott år med Chade`s Saga, med Cert på kvalifiseringsprøven til NM, 3dje plass på SCHH NM og beste Norske ekvipasje på WUSV 2014(nest beste svenske). Hun har også blitt tildelt, HS ærespris RIK, gratulerer så mye fra klubben.

Treningsgruppene har i år også vært meget aktive og stilt til start på:

BH-6

IPO1- 4

IPO2-1

IPO3-7

SPH NM-1

SCHH NM-3

VM-1

Vi gratulerer med fine resultater og vel gjennomførte prøver i 2014

Vi vil takke alle som har bidratt til at prøver og kurs ble gjennomført på en fin måte, en spesiell takk til Thomas Lindahl som figurant, Finn Åge, Steinar Jenssen, Thomas igjen og Terje som sporleggere. 

Neste års prøver se NKK’s terminlister eller hjemmesiden vår under fane, Aktiviteter 2015

Følg med på hjemmesiden vår og Facebook for treningstilbud og eventuelt endringer i treningstider/steder.

Prøver NSchK - avd. Fredrikstad har avholdt, og arrangementer våre medlemmer har deltatt på i 2014

RIK - stevne 22.6 Sted: Veumbanen Dommer: Odd Ivar Gjersvik Figurant: Thomas Lindahl


12 ekvipasjer påmeldt: 4 BH/FP, 2 IPO1, 2 IPO2 og 4 IPO3


Fra avdelingen deltok og besto følgende:


BH/FP:


Linn Ørmen m/ Clarbliks Skimra

Bestått

Knut Klemetsen m/ Royal Norwegian Edward

Bestått

Laila Isaksen m/Komsas Yarissa

Bestått

IPO1


Joachim Syversen m/Kassy van de Biezenhove

Bestått

Robert Nørve m/Carlos

Bestått

IPO2


Steinar Jenssen m/Marschas Miro

Bestått

IPO3


Emma Gustafsson m/Chade`s Saga

Bestått m/CERT

RIK – stevne den 8-9.10 Sted: Veumbanen Dommer: Geir Flønes Figurant: Thomas Lindahl


13 ekvipasjer påmeldt: 7 BH/FP, 1 IPO1, 1 IPO2 og 4 IPO3
Fra avdelingen deltok og besto følgende:


BH/FP:


Trine Magnussen m/ Penny Lane av Chamirox

Bestått

Ida Kristoffersen m/ Jipotimas Love Actually

Bestått

Inger Marie Buer m/ Tomthult’s Opal Viking

Bestått

IPO3


Anita Berge m/  Runner’s A - Tinny

Bestått

Sten Skogli m/ Hedeforsen’s IA

Bestått

Thomas Lindahl m/Vaktas Dyrka har bestått IPO1


SPH1 og 2 – stevne den 1-2.11 Sted: Nordre Borge Dommer: Ivan Jenssen


6 ekvipasjer påmeldt: 2SPH1, 4 SPH2 CERT til Trond Øvregård til Kustmarkens Orina og Kustmarkens Dexter.


Deltagelse på Norges Mesterskap:

Sten Skogli m/Hedeforsens IA IPO3

Emma Gustafsson m/Chade`s Saga IPO3

Frøydis H. Watne m/Utzon M- Zorro IPO3

Roar Gjermundsen m/ Bjørnulvs Kelly SPH1

Deltagelse på VM:

Emma Gusafsson m/Chade`s Saga

Deltagelse på Midt Norsk Mesterskap:

Midtnorsk mester 2014 i IPO3

Frøydis H. Watne m/ Utzons M- Zorro

 Gratulerer til alle våre medlemmer som har deltatt på og bestått prøver i 2014

2.2 Årsrapport avlskontakten

Først vil jeg starte med å ønske alle i Fredrikstad Schæferhund Klub ett
Riktig Godt Nytt År, og ett fremgangsrikt år i 2015.Har som de siste årene vært på 6-7 hjemmebesøk i snitt. Dette tallet er nok noe høyere, da det ikke alltid er mulig å nå over alle. Men etter det som har vært trenden de siste årene, har ikke valpekullene i avd. Fredrikstad minsket men holdt seg
stabil. Har også hatt med ett lite tidsskrift til oppdrettere som de skal gi til sine valpekjøpere. Dette er det nå slutt på, og ingen kan gi svar på om dette kommer i gang igjen. Jeg vil også takke alle oppdrettere som jeg har vært hos, blir alltid tatt kjempegodt imot. Som jeg har påpekt tidligere kan
enkelte kull glippe, så det hadde vært fint å få noen tips fra medlemmer hvis dette skjer. Så alt i alt er jeg meget fornøyd hva som har skjedd i våres avd. 2014.

Til slutt vil jeg gi tommelen opp til Terje og Grethe som er utrolig
flinke å sende ut info om alt som skjer.

MVH Valpekontakten

2.3 Beretning fra utstillingskomiteen

I 2014 er følgende arrangement gjennomført.

18. januar:

Offisiell utstilling og skue på Lilleng Ridesenter hvor vi også endelig hadde oppvarmet rom til kafeteriaen.

Det var påmeldt 73 til utstilling/skue. 10 Valper. 47 Normalhår. Langhår 16.

Dommer for utstilling og skue var Fredrik Steen fra Sverige

Ringsekretær Bjørn Lie, skriver Jutta Fedder.

Mange gode resultater av klubbens medlemmer.

Vi arrangerte også Norsk avlskåring med Oddbjørn Winther som dommer og Nina Haugerud som skriver.

10. mai: Lydighetsstevne på Veumbanen.

Dommer i alle klasser var Arild Berntsen

Totalt 22 påmeldte ekvipasjer. LP1: 15 påmeldt, LP2: 3, LP3:2, og Elite 2 påmeldt. 

Et flott arrangement i fint vær. 10 medlemmer fra klubben stilte til start.

 28. – 29. juni 65- års jubileumsutstilling

Vi ville markere jubileet med en dobbelutstilling. Vi leide områdene rundt Gudeberg skole hvor vi også hadde tilbud om camping.

Lørdag, offisiell utstilling og valpeskue med Helmut König som dommer og Norsk avlskåring med Oddbjørn Winter som dommer.

Søndag, utstilling og skue etter tysk mønster med Svei Egil Vagle som dommer

Tysk kåring med Helmut König som dommer. Denne ble avlyst da det bare var en påmeldt.

Det ble veldig få påmeldte, spesielt på tysk mønster. Så vi valgte å gjennomføre begge utstillingen på lørdag etter at vi hadde hørte med de påmeldte.

Antall påmeldte til:

Offisiell utstilling, 9 valper, 16 voksne normalhår, 6 langhår, Totalt 31 hunder.

Tysk mønster: 10 valper, 5 voksne normalhår, ingen langhår. Totalt 15 hunder. 

Lørdagen ble avsluttet med en fin fest i teltet på utstillingsplassen.

Årsberetning i fra fellestreningen og Lp 2014.

Oktober 2013 startet avd. Fredrikstad opp med fellestrening og Lp trening.

I denne perioden så mistet vi også treningsplassen vår på Titan, så vi trente på parkeringsplassen til Titan, vi leide en kort periode på Evenrød, Veum banen og vi var en tur innom grusbanen på Østsiden. Det var mange som møtte opp og vi kunne ha så mange som 25 ekvipasjer.

Vi har også fått i gang en fin Lp – gruppe som har reist litt rundt i 2014 og konkurrert.

Denne gjengen hadde sitt første Lp stevne i mai, som avd. Fredrikstad arrangerte. Der var det flere av medlemmene som gjorde det bra. I løpet av året har vi vært litt rundt å konkurrert, Askim har vi vært to ganger, Moss, Brukshund klubben i Fredrikstad, Sarpsborg og Dogs 4 all på Lillestrøm for å nevne noen.

Ekvipasjer som har fått opprykk i 2014 er:

Trine Magnussen med Penny – opprykk til kl.2

Grethe Lindahl med Hjupp – opprykk til kl. 2

Laila Isaksen med Wakira – opprykk til kl.2

Ida Kristoffersen med Alice – opprykk til kl. 2

Inger Marie Buer med Godis – opprykk til Elite

 Gratulerer så mye til dere alle sammen.

Vi er som sagt blitt en kjempefin Lp gruppe som konkurrerer aktivt og er det flere som ønsker å være med oss så er det bare å komme. Disse er aktive med Lp i avd. Fredrikstad:

 Inger Synnøve Hansen med Aine – kl.1

Finn Åge Johannessen med Dixi – kl.3

Grethe Lindahl med Hjupp – kl.2

Synøve Gillingsrud med Ronja – Kl. Elite

Ida Kristoffersen med Alice – trener for kl. 2

Kjetil Buer med Kembo – kl.3  var 1 poeng i fra opprykk til Elite)

Inger Marie med Godis – Kl. 3 (starter i Elite i år)

Caroline M Karlsen med Georg – Kl. 1

Beate Eriksen med Zeta – Kl.1

Trine Magnussen med Penny – Kl.2

Laila Isaksen med Wakira – kl.2

Anne Winter med Zara – Kl. 1

I år er vi med på Appelcupen som startet i januar og er ferdig 29. mars. Vår klubb står for den siste Appelcupen.

Mvh

Synøve Gillingsrud

 Takk for hjelpen til alle medlemmer som har vært med før og etter arrangementene.

 20.01.14  Utstillingsansvar

 Rune Gundersen

3 Regnskap

3.1Styrets regnskap

Se vedlegg 1.

4 Revisors beretning

4.1 Revisors beretning

Se vedlegg 2.

5 Innkomne forslag

Ingen forslag.

6 Valg

Det har ikke kommet forslag til valgkomiteen på andre kandidater til valget.

6.1 Valgkomiteens innstilling:

Leder: Terje Kierulf Lindahl

2 år

Kasserer: Åse Regine Dyb Edvardsen

2 år

Styremedlem: Joachim Syversen

2 år

Varamedlem: Helle Hansen

1 år

Varamedlem: Finn Åge Johannessen

1 år

Vara revisor: Finn Åge Johannessen

1 år

Valgkomite: Thomas Lindahl                  Joachim Syversen Varamann: Helle Hansen Representanter til Rep. Møte: Terje Lindahl                                            Rune Gundersen Observatør:                         Joachim Syversen

1 år 1 år 1 år

Brukshundansvarlig: Finn Åge Johannessen

2 år

Vedlegg 1

Styrets regnskap

Vedlegg 2
Revisors beretning

Vedlegg 2
Revisors beretning

Vedlegg 3
Budsjett 2015

Vedlegg 3
Budsjett 2015

Del denne siden