Det innkalles herved til ordinær generalforsamling etter § 3-3-1, LOVER FOR AVDELINGER I NORSK SCHÄFERHUND KLUBB

Generalforsamling 06. februar 2019 

Norsk Schäferhund Klub Avd. Fredrikstad

Innhold:

  1. Dagsorden
  2. Årsberetninger
  3. Regnskap og budsjett
  4. Revisjonsberetning
  5. Innkomne forslag
  6. Valg

Kun medlemmer som har betalt forfalt kontingent for 2019 har stemmerett og kan være valgbare ved avdelingens generalforsamling.

1.    Dagsorden

1.1  Godkjenning av stemmeberettigede

1.2  Godkjenning av innkallelsen

1.3  Godkjenning av dagsorden

1.4  Valg av tellekorps 2 stk.

1.5  Valg av dirigent

1.6  Valg av referent

1.7  Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2.    Årsberetning

2.1  Styrets beretning

2.2  Brukshund komiteens beretning

2.3  Årsrapport fra avlskontakten

2.4  Beretning fra utstillingskomiteen

3.    Regnskap

3.1  Styrets regnskap og budsjett

4.    Revisors beretning

4.1  Avstemming av kassabeholdningen

5.    Innkomne forslag

5.1    

5.2

5.3

6.    Valg

6.1  Styret

Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer:     Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor: Vara revisor: Leder valgkomite 1 medlemmer valgkomite: 1 medlem valg komite Varamedlem valgkomite: Representanter til Representantskapsmøte: Delegater til NKK’s regionsmøte: Komiteer og utvalg: Leder av utstillingskomiteen:                              Web redaktører: Avlskontakt: RIK ansvarlig: Brukshundansvarlig:

På valg 2 år Ikke på valg Ikke på valg På valg 2 år     På valg 2 år På valg 1 år På valg 1 år Ikke på valg På valg 1 år Ikke på valg Ikke på valg På valg 2 år På valg 1 år 2 stk.       Oppnevnes av styret Oppnevnes av styret Oppnevnes av styret Oppnevnes av styret Oppnevnes blant styrets medlemmer2     Beretninger

2.1  Beretning fra Styret 2018

  Vi har nok et aktivt år bak oss hvor vi har arrangert NM i IPO, NM i IPO FH, en   utstilling etter tysk mønster. På utstillingen hadde vi også Norsk avlskåring,   i mai    hadde vi både norsk og tysk kåring. Vi har arrangert et LP stevne, samt BH/SL/IPO      prøver og AD/SPH. Vi har i år også gjennomført en del kurs i avdelingen som har    trukket deltagere fra nær og fjern.

  Alle arrangementene våre har samlet mange deltagere og tilskuere, og nesten   alle      gikk med overskudd. Tilbakemeldingen på våre arrangementer i år er, som alltid,   meget gode og det gjør at det er fortsatt gledelig å avholde disse arrangementene, jobben til tross.

 Flere av avdelingens medlemmer har også i år sørget for gode resultater når det gjelder, NM i IPO, VM i IPO, NM i IPO FH, utstillinger, brukshund samt LP. Deltagelse i    appellcupen har vært fallende, men de som stilte har gjort en god figur. Her håper vi at det er flere som vil være med i årets appellcup. Mange av avdelingens medlemmer har gått opp til RIK prøver i år også med fine  resultater. Noen har bestått med glans mens   andre har fått fargestifter og blanke ark, og har derfor nye muligheter framfor seg. Vi i styret følger selvsagt med hvordan det går med dere alle i tiden framover og ønsker alle lykke til.

 NM i bruks var en stor suksess med 16startende, NM i IPO FH var også en suksess med totalt 6 startende. Erfaringene fra NM i 2017 ga oss et godt bilde  over hva som skulle gjøres i år og dette fløt vi godt på. Mange hjelpere er viktig i slike arrangementer og det er viktig at vi får frivillige til å hjelpe til. Takker derfor for deres støtte i år også. Et fantastisk vær ga oss flott forhold for stevnet og tilbakemeldingene var kjempegode.

Vi takker alle som har bidratt på disse arrangementene, for uten deres hjelp ville ikke dette vært mulig.

Det henvises ellers til de enkelte beretninger.

 Nå er det 5 år siden vi startet opp med vårt nye treningsanlegg, mange hundre timer  med dugnad er utført på banen siden da, og noe eksternt for å få inn midler til opparbeidelsen, slik har det også vært i år. Timene har i hovedsak vært utført av klubbens medlemmer i år også. En del av de forbrukte materialene har også blitt sponset av lokale leverandører og medlemmer.  Hovedbanen fremstår nå  nærmest ferdig, men det gjenstår fortsatt litt finjusteringer der. Vi hadde også planlagt   en ferdigstilling av lille banen i nordenden ved dammen i  år, men dette gjenstår fortsatt da kostnaden ville bli litt for høy med dagens inntekter. Dette vil bli tatt    etterhvert, men da etter prioriteringer fra det nye styret. Selv om nesten alle jobbene gjøres på dugnad, må det påregnes en del utgifter til materialer og maskin leie.

En ting som er viktig å huske på er at ingen er ansatt for å utføre alle disse oppgavene,             og at alle medlemmer har like mye ansvar for vedlikehold, og for å holde anlegget og utstyr i orden. Styret uttrykker en stor takk til de som har brukt mye av sin fritid på å få baneanlegget i den stand det er i dag.

Det å ha et anlegg som vi nå har, og det å ha en avdeling med så mange aktiviteter,  har blitt en krevende øvelse. Anlegget krever vedlikehold flere ganger i uken på sommer halvåret, og alle aktivitetene våre krever instruktører og hjelpere. Våre    instruktører og enkeltmedlemmer har i år også bidratt til at klubben har hatt fine tilbud til medlemmene, vi er glade og takknemlig for den jobben de gjør for klubben.

Et godt forhold til gårdeier og de andre brukerne på gården er noe som vi jobber             med kontinuerlig. Dette er noe som er svært viktig for fremtiden vår og vi er her nødt til å tilpasse oss disse, slik de er nødt til å tilpasse seg oss. Gården har flere brukere og det er viktig at vi som avdeling gjør det vi kan for å komme overens med de andre   brukerne.

Avdelingens økonomi er sunn og går i år også med et lite overskudd. Vi har i år også brukt mye penger på Lilleng, men ikke så mye som tidligere år. Det er fortsatt noe behov for å investere i vårt anlegg, til tross for at vi også år har brukt en god del midler på baneanlegget. Samtlige prøver og utstillinger har gått i null eller pluss i 2018, styret har her lagt stor vekt på god økonomistyring og på å holde budsjettet for 2018.

 Den innførte aktivitetsavgiften har fram til nå sørget for at vi stort sett har hatt midler      avsatt til baneleie, og denne avgiften går nå utelukkende til dette formålet, men etter        siste justering av leien går dette nå i minus. I fjor ble leien av området indeksregulert for første gang siden 2014, noe som medførte at leien gikk opp med nesten 10 % til kr 22.500.

I år så var vi inne i det siste året med den gjeldende leieavtalen. Her har vi fått beskjed om at leien av området vil bli satt ytterligere opp, men vi er i forhandlinger om denne  summen nå. Her vet vi at vi uansett er nødt til å justere vår aktivitetsavgift for at vi skal kunne greie våre forpliktelser. Det er derfor viktig at alle våre medlemmer, og ikke medlemmer som bruker som bruker banen betaler inn aktivitetsavgiften som generalforsamlingen har vedtatt til avdelingens konto.

Medlemstallet i avdelingen vår går litt opp og ned som i tidligere år og den 31.12.18  var vi totalt 110medlemmer. Noen har sluttet og andre har kommet inn. Dette viser at vi fortsatt har den rette typen aktiviteter som fanger de fleste, og at vi har et godt sosialt miljø.

Vi i styret takker for nok et trivelig år og ønsker å takke våre medlemmer for at dere       er med på å få denne klubben til det den er.

Styrets sammensetning i perioden 14.02.2018 – 06.02.2019


Leder:

Eivind Kulø Edvardsen

Nestleder:

Rune Gundersen/Helle Hansen

Sekretær:

Grethe Lindahl

Styremedlem

Helle Hansen/Atle Mathisen

Kasserer:

Åse Dyb Edvardsen

Varamedlem:

Cathrine Anderssen

Varamedlem:

Atle Mathisen/Lasse HarmsRevisor:

Gunnar Lorang Dahl

Vararevisor:

Finn Åge JohannessenValgkomiteen:Synøve Gillingsrud, Terje Lindahl, Finn Åge Johannessen

Vara til valgkomiteen:

Thomas LindahlBrukshundansvarlig:

Atle Mathisen

Avlskontakt:

Rune Fredriksen

Representantskapsmøte NschK:

Eivind Kulø Edvardsen


Rune Gundersen


Observatør Helle Hansen

Styremøter/medlemsmøter:          

Det har i perioden blitt avholdt: 8 styremøter hvor 40 saker har blitt behandlet.    Vararepresentantene har blitt innkalt til alle møter. Det har vært avholdt 2 medlemsmøte. Møtene er avholdt på Lilleng.

HS ærespris 2018 tildeles:

Beste utstillingshund langhår: N UCH AD BH IPOV N VA1 Komsa’s Lana. Eier Helle Hansen

Cathrine Stenmoe har blitt tildelt en spesiell hilsen fra HS for en historisk 5 plassering i WUSV VM 2018

IPOV NUCH Komsa's Lana har blitt Norsk Schæferhund vinner i 2018.

Vi gratulerer så mye med flotte resultater og HS ærespris 2018.

Fredrikstad den 22. januar 2019

Norsk Schæferhund Klub avdeling Fredrikstad

Eivind Kulø Edvardsen    Atle Mathisen    Åse Dyb Edvardsen   Helle Hansen   Grethe Lindahl

Cathrine Andreassen              Lasse Harms

2.2  Beretning fra brukshund komitéen

Brukshundansvarlig i 2018 har vært Atle Mathisen. Brukshundansvarlig har konsultert i løpet av året: Thomas Lindahl, Emma Gustavsson, Cathrine Anderssen og Terje Lindahl samt innkalt ressurs personer ved behov.

Samtlige treninger og prøver har vi hatt på Lilleng.

Trener teamet har bestått av: Terje Lindahl, Synøve Gillingsrud, Cathrine Anderssen og Thomas Lindahl, med Lasse og Grethe som stand in.

Synøve Gillingsrud, Thomas Lindahl, Terje Lindahl og Cathrine Anderssen, har vært sporleggere for klubben på prøver og NM’ene.

Cathrine og Terje har de jobbet med å skaffe klubben sporjorder til prøvene våre og NM IPO/SPH, det har vært en utfordrende oppgave, da bøndene og jordbruksskolene i distriktet har hatt vanskelige forhold pga tørke, og har ikke ønsket å låne bort jordene.

Terje og Cathrine har denne våren og høsten gjennomført FP kurs. Kursene har gått over 10 ganger, med til sammen 10 deltagere, de deltagerne med hunder som var gamle nok, og klare stilte til start.

I tillegg har vi har RIK grunnkurs og RIK figurant kurs, Emma har hatt 2 RIK lydighetskurs.

Vi planlegger flere kurs i 2019, følg med på Facebook og hjemmesiden for oppdatering når det gjelder kursvirksomhet.

Mandager har Cathrine hatt RIK - lydighetstrening, det har vært en populær trening, med mange ekvipasjer hver mandag, og de som har ønsket hjelp har fått det.

Synøve har hatt ansvar for at torsdagstreningene, med hverdagslydighet for unghund og valper, blitt gjennomført, det er også populære treninger, i år har vi også fått en del nye ekvipasjer.

LP treninger har vært nesten fraværende, dette kan bero på at de hundene som i de siste år har vært aktive har blitt for gamle, og at medlemmene har funnet andre steder å trene. Vi håper at interessen vil ta seg opp med oppstart av Appelcupen som starter opp igjen i desember 2018.

Allikevel hadde vi ekvipasjer som stilte til NM i LP, Lena Lintho i Kl2 med en fin femte plass og John-Arne Pettersen med Pasofino’s Oopsi Daisy med en fin fjerde plass.

Vi har i denne sesongen ikke hatt organisert spor treninger, vi har oppfordret medlemmene til å spørre på Facebook om andre skulle trene spor, og hjelpe hverandre. Atle har noen søndager hjulpet til på sporjodet.

Klubbens sporterreng for trening har også denne sesongen vært «under brua» på Østsiden og Vardeveien på Årum. Begge steder har i år vært begrenset, da de annethvert år pløyer opp og sår korn. Avdelingen har i tillegg til disse områdene fått låne sporjorder fra bønder i Onsøy og Skjeberg til prøver/NM.

Gruppe C-treninger har Thomas hatt hver onsdag, og før prøver to dager i uken for de som skulle opp til prøve/mesterskap, både egne medlemmer og de som har vært påmeldt til prøver/NM.

Vi har gjennom sesongen hatt godt oppmøte på treningene. Treningstilbudet har vært tilpasset ekvipasjer på alle nivåer, og det har også vært rom for sosial trening for hunder som trenger det på torsdager.

I vintersesongen 2017/2018 var avdelingen med på å arrangere Appelcup i samarbeid med de andre avdelingene på Østlandet.

Det har også i 2018 vært mange ekvipasjer fra oss på Schæferhund uka på Sølen, dette er et arrangement som anbefales, både faglig innhold og sosialt.

I 2018 er det avholdt fire terminfestede RIK- prøver, en Kåringsprøve og en K-test. Ved alle RIK-prøvene har det stilt mange fra egen avdeling, og til sammen 62 ekvipasjer har stilt til start hos oss, noe vi er stolte og glade over.

Vi vil rette en stor takk til figurant Thomas Lindahl, sporleggerene våre og de dommerne vi har benyttet på våre prøver i år, Gunnar Olsen, Terje Hammereng og Anders Ljungsten. De er alle booket for neste år.

Fyldig omtale av begge NM-ene vi har arrangert har stått i Schäferhunden nr. 3 og 4.

RIK – stevner i regi av NSchK avd. Fredrikstad 2018


BH 12.05. 6 ekvipasjer stilte til start, dommer Gunnar Olsen Fra avdelingen deltok og besto:


Vanja Olsen m/Abardi Busa


Tina Dahlby m/Norpatorpets Dux
IPO 13.05. 7 startende, Terje Hammereng Fra avdelingen deltok:


Emma Gustafsson m/Ajenta av Heldenhaft        IPO2

Bestått

Anita Berge m/ Nibbstrup ALupi                           IPO3

Bestått

Finn Åge Johannessen m/Vaktas Etza                  IPO3

Bestått

Atle Mathisen m/Vaktas Erax                                IPO3

BeståttUHP(Sykkelprøve) 25.05. 5 startende. Dommer A. Strømsvik. Fra avdelingen deltok:


Helle Hansen m/Komsas Pippi

Bestått

Leif Heger m/Cayiras Maja

Bestått

Åse Bohlin m/ Noster Mirabilis Chance one Love

Bestått

Lasse Harms m/ Black Workers Jetson

Bestått

Frøydis Hammer Watne m/Dirty Harry av Thorrarin

BeståttUHP(Sykkelprøve) 26.10.  6 startende. Dommer Gunnar Olsen Fra avdelingen deltok:


Cathrine Anderssen m/ Embla av Bergsprekken

Bestått

Svetlana Sollin m/Lennox av Martes Foina

Bestått

Steinar Jenssen m/ Kustmarkens Itor

Bestått

Eivind Kulø Edvardsen m/Amina

BeståttBH 27.10. 9 startende. Dommer Terje Hammerseng Fra avdelingen deltok:


Cathrine Anderssen m/ Embla av Bergsprekken

Bestått

Svetlana Sollin m/Lennox av Martes Foina

Bestått

Åse Bohlin m/ Noster Mirabilis Chance one Love

Bestått

Kristine Bjørnå Vinje m/Nanduhrisa’s Nessa

Bestått

Torunn Osen m/Kieråsen Croz

BeståttSL 27.10. 2 til start, Dommer Terje Hammerseng. Fra avdelingen deltok:


Team Cayiras Maja                                                     SL1

BeståttIPO 27.10. 4 til start, Terje Hammerseng. Fra avdelingen deltok:


Ingen fra avdelingen deltok
SPH 07-08.04. 3 til start, Dommer Gunnar Olsen. Fra avdelingen deltok 1.


IPO FH NM for Schæfer 2018 3-4.11. Dommer Anders Ljungsten

Se under NM for resultatlister.

Gratulerer til dere alle.

Vi gratulerer også Steinar Jenssen m/Itor og Lasse Harms m/Emil bestått BH på «bortebane».

Torunn Osen, Norgesmester i spor, Vinner av årets Challeng og Årets sporhund 2018, med Tunevannets Hippi NBF

Neste års prøver se NKK’s terminlister eller hjemmesiden vår under fane, Aktiviteter 2018.

Følg med på hjemmesiden vår og Facebook for treningstilbud og eventuelt endringer i treningstider/steder.

Deltagelse på NM IPO for Schæfer 2018:

Resultatliste NM IPO

Nr. 1. Ingrid Aurstad med Holly vom Hessenstein 281p og Cert

Nr. 2 Besfort Xhafa med Bayas av Berfsprekken 279p og  Cert

Nr. 3 Cathrine Stemnoe m/Hayden av Martes Foina 274p og Cert

Nr. 4 Anita Berge m/ Nibstrup ALupi 258p

Nr. 5 Maiken Borgersen m/Brigadens Frost 256p

Deltagelse på WUSV VM 2018: Cathrine Stenmoe m/ Hayden av Martes Foina - NR. 5.

Deltagelse på FCI IPO FH VM 2018:

Finn Åge Johannessen m/Vaktas Etza.

Deltagelse på NM IPO FH for Schæfer 2018:

            Resultatliste NM IPO FH:

            Nr. 1 Bente Sæther m. Bjørnulvs P-Zeren 96/97 193 p og Cert

            Nr. 2 Finn Åge Johannessen m. Duxie Av Chamirox 93/93 186 p og Cert

            Nr. 3 Roar Gjermundsen m. Bjørnulvs Queen Kelly 90/93 183 p og Cert

            Nr. 4 Sven Erik Halvorsen m. Vestpolens Extra 42/83 125 p

            Nr. 5 Aase Marie Lura m. Bea av Bergsprekken 91/26 117 p

            Bente Sæther ble også overrakt statuetten for beste spor.

            Bestått prøve (Hvit gjeterhund): Lisbeth Drotz Nikolaisen m. Aksinas Bonita 78/88

            166p

Gratulerer til alle våre medlemmer som har deltatt på mesterskap og bestått sine prøver i 2018.

Mvh Brukshundansvarlig

2.3  Beretning valpekontakten

Først vil jeg begynne med og ønske alle medlemmer ett Riktig godt Nytt år.

Som valpe kontakt kan jeg vel si at det ikke har vært så mange hjemmebesøk i 2018, sammenlignet med 2017, men som vi sikkert alle vet så går hjemmebesøk litt opp og ned år fra år. Det ble 3 hjemmebesøk i 2018, mot 6 i 2017.Men om ikke hjemmebesøket i 2018 ble så mange, så kan man jo glede seg over att det som blir avlet av oppdrettere i regi av Fredrikstad Schæferhund holder en meget høy standard. Som valpekontakt vil jeg takke de som tok imot meg i 2018, da jeg alltid bli tatt godt imot. Jeg ikke har mulighet til å være tilstede på Årsmøte, da jeg er på jobb i Nordsjøen. Sist men ikke minst ønsker jeg alle medlemmer i avd. Fredrikstad ett Meget fremgangsrikt Schæfer hund år på alle Fronter

MVH Valpekontakten

2.4  Beretning fra utstillingskomiteen

I 2018 har avdelingen arrangert kun en utstilling. I år som tidligere år har vi i forkant av utstillingen hatt et par utstillingstreninger på Lilleng ridehus. Det har vært bra oppmøte på de treningsdagene vi hadde. 

            28.01.2018 
            Utstilling etter tysk mønster på Lilleng. Dommer var Kjell Pollestad.
            Det var totalt 42 påmeldte hunder. Hvorav normalhår 13 voksne og 21 valper,

Langhår 5 voksne og 3 valper.

Avd. Fredrikstad hadde 5 klassevinnere på denne utstillingen:

            V1 Xilli Vom Emkendorfer Park, eier Mona Søderholm
            VV1 6-9 mnd Komsa's Vito, eier Mona Søderholm
            Vv1 9-12 mnd Team Cayiras Quaiser, eier Rune Gundersen. 
            V1 Komsa's Yarissa (lhår) , eier Laila Isaksen. 
            Sg1 Unghund kl Komsa's Pippi (lhår) eier Laila Isaksen.

            Vi hadde også 7 hunder til norsk avlskåring under arrangementet med Leif Belgen         som dommer.

            Takk for super innsats alle som har bidratt til å få arrangementet i havn.

            25.-26.05 arrangerte vi Norsk og tysk avlskåring på Lilleng. 1 hund til norsk kåring, 2      til tysk kåring og 3 til livstidskåring.

            Hunder fra avdelingen som har tatt tysk kåring i løpet av 2018:
            IPO1 A'jenta av Heldenhaft, eier Emma Gustavsson, tysk kåring.
            IPO3 Vaktas Erax, eier Atle Mathisen livstidskåring.
            IPO3 Vaktas Etza, eier Finn Åge Johannessen livstidskåring. 
            IPO1 Xilli Vom Emkendorfer Park, eier Mona Søderholm livstidskåring.
            IPO1 NUCH Komsa's Indy, eier Mona Søderholm livstidskåring. 

            Norsk vinner 2018
            Mange av klubbens medlemmer stilte også i år på Norsk vinner og vi gratulerer med      mange flotte resultater.

            Avdelingens medlemmer fikk følgende resultat:
            Brukshundklasse hann:
            V3 IPO1 NUCH Komsas LeSwag, eier Leif Arild Larsen.
            Unghund klasse hann:
            SG2 Team Cayira Qaiser, eier Rune Gundersen. 
            SG5 Komsas Vito, eier Mona Søderholm.
            Brukshund klasse tisper langhår:
            VA1 IPOV NUCH Komsas Lana, eier Helle Hansen. 
            V1 Komsa's Pippi, eier Laila Isaksen.
            6 til 9 mnd tisper:
            Vv5 Komsa's Wanesca, eier Helle Hansen.
            6 til 9 mnd hannhund:
            Vv1 Komsa's Wargas, eier Svein Harang 

            Oppdretter klasse normalhår:
            Kennel Komsa nr 1 og nr 2
            Oppdretter: Mona Søderholm/Karl Otto Ojala. 
            Oppdrett klasse langhår:
            Kennel Komsa nr. 1.
            Oppdretter: Mona Søderholm/Karl Otto Ojala 

            IPOV NUCH Komsa's Lana har blitt Norsk Schæferhund vinner i 2018.
            Gratulerer.


Vi ønsker også å fremheve Mona Søderholm med kennel Komsa som har hatt mange   klassevinnere og championater i løpet av 2018! Gratulerer! 

Da gjenstår det bare å gratulere alle med suveren innsats i 2018. Vi ønsker lykke til i 2019!

Mvh Utstillingsansvarlig

3.0 Regnskap Se tilslutt i rapporten, ligger som vedlegg      

3.1 Styrets regnskap 2018. Vedlegg 1

      Stipulert budsjett 2019. Vedlegg 2

4.0 Revisors Beretning

4.1 Revisors beretning. Vedlegg 3

5      Innkomne forslag

5.1   Øknig av aktivitetsavgiften

Styret i NSchK avd. Fredrikstad foreslår at Generalforsamlingen gir det nye styret          fullmakt til å øke aktivitetsavgiften, som ble innført 2014, til kr 850,- pr år og om nødvendig ytterligere økning hvis denne økningen viser seg å ikke være nok. Herunder ligger også en økning i pris for enkelttreninger opp til 50,- pr gang.

Begrunnelse:

Eieren av Lilleng Gård har gitt beskjed i forhandlingene om videre leie av banen, at leie prisen mest sannsynlig øke til kr 30 000. Da vil denne økningen ikke dekke hele leien, vi vil i tillegg til denne økningen måtte påregne økt aktivitet av kurs som igjen  kan generere aktive medlemmer.

Forslag fra Styret.

 5.2 Forslag Lovendring:

 § 3-4-1 AVDELINGENES GENEALFORSAMLINGS OPPGAVER – SISTE LEDD

Skulle et medlem av avdelingen tre ut i valgperioden, skal nyvalg finne sted. Den           nyvalgtes funksjonstid blir resten av perioden.

Endres til:

Skulle et medlem av avdelingen tre ut i valgperioden, kan nyvalg finne sted. Den            nyvalgtes funksjonstid blir resten av perioden /Kan varamedlem settes inn og          funksjonstid blir til neste årsmøte.

Begrunnelse:

Begrense unødig støy og uro i avdelingene.

Varamenn blir innkalt og deltar på alle styremøter og er kjent med de saker som             avdelingen jobber med, og kan dermed tre inn i styret uten opphold. Ref. 4.1 Styret (HS).

Forslag fra Grethe Lindahl

5.3 Forslag til lovendring:

§ 3-4-1 AVDELINGENES GENEALFORSAMLINGS OPPGAVER –

j) velge: siste strekpunkt.

- Styret velger ved konstituering en brukshundansvarlig blant styrets medlemmer.

Endres til:

Styret velger en brukshundansvarlig blant styrets/avdelingens medlemmer.

Begrunnelse:

Større sjanse for å finne en person som er spesielt interessert og har forutsetninger til   å lede avdelingens brukshund arbeide. Ref. Organisasjonshåndbok.

Forslag fra Grethe Lindahl

6     Valg

Valgkomiteen har bestått av Leder Synøve Gillingsrud, Terje Lindahl og Finn Åge Johannessen med Thomas Lindahl som varamedlem.

Valgkomiteen har ikke mottatt forslag på kandidater til valgene.

Valgkomiteens innstilling:

Leder:

Grethe Lindahl                2 år

Sekretær:

Finn Åge Johannessen      1 år

Kasserer:

Lasse Georg Harms           2 år

Styremedlem

Cathrine Anderssen          2 år

Varamedlem:

Atle Mathisen                   1 år

Varamedlem:

Anita Berger                     1 år

Vara revisor:

Gunnar Olsen                   1 år

Valgkomiteen:


Medlem:

Emma Gustavsson             2 år

Vara:

Leif Heger                        1 år

Representanter til representanskapskapsmøte

Leder og nestleder

Regnskap, revisors beretning 2018 og Stipulert budsjett 2019

Regnskap 2018 Vedlegg 1

Regnskap 2018 Vedlegg 1

Stipulert Budsjett 2019. Vedlegg 2

Stipulert Budsjett 2019. Vedlegg 2

Revisors beretning. Vedlegg 3

Revisors beretning. Vedlegg 3

Del denne siden