29.0.2017

Innkalling til Generalforsamling

Norsk Schäferhund Klub Avd. Fredrikstad,  innkaller herved til ordinær generalforsamling etter § 3-3-1, LOVER FOR AVDELINGER I NORSK SCHÄFERHUND KLUBB

13. februar 2017, kl 19.00(dørene åpnes kl 19.00)Ekkohuset Borgarveien 6B, 1633 Gml. Fredrikstad.

For dagsorden, årsberetninger, regnskap med revisors beretning og valg, se fane merket Årsrapport 2016

Styret.

31.12.2016

Kunngjøring/Bekjentgjøring: 

Generalforsamling .

NSchK avd. Fredrikstad avholder Generalforsamling mandag den 13.02.2017 kl 19.00 Ekkohuset, Borgarveien.

Forslag til valgene må være Valgkommitèn i hende 6 uker før møtedato. Saker til Generalforsamlingen må være styret i hende 4 uker før møtedato.

Styret

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling etter § 3-3-1, LOVER FOR AVDELINGER I NORSK SCHÄFERHUND KLUBB

Generalforsamling 13. februar 2017 kl. 19.00

Norsk Schäferhund Klub Avd. Fredrikstad

Innhold:

  1. Dagsorden
  2. Årsberetninger
  3. Regnskap og budsjett
  4. Revisjonsberetning
  5. Innkomne forslag
  6. Valg

Kun medlemmer som har betalt forfalt kontingent for 2017 har stemmerett og kan være valgbare ved avdelingens generalforsamling.

1.      Dagsorden

1.1   Godkjenning av stemmeberettigede

1.2   Godkjenning av innkallelsen

1.3   Godkjenning av dagsorden

1.4   Valg av tellekorps 2 stk.

1.5   Valg av dirigent

1.6   Valg av referent

1.7   Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2.      Årsberetning

2.1   Styrets beretning

2.2   Brukshund komiteens beretning

2.3   Årsrapport fra avlskontakten

2.4   Beretning fra utstillingskomiteen

3.      Regnskap

3.1   Styrets regnskap og budsjett

4.      Revisors beretning

4.1   Avstemming av kassabeholdningen

5.      Innkomne forslag

6.      Valg

6.1   Styret

Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer:     Styremedlem: Brukshundansvarlig: Varamedlem: Varamedlem: Revisor: Vara revisor: 2 medlemmer valgkomite: Varamedlem valgkomite: Representanter til Representantskapsmøte: Delegater til NKK’s regionsmøte: Komiteer og utvalg: Leder av utstillingskomiteen:                              Web redaktører: Avlskontakt: RIK ansvarlig:

På valg 2 år Ikke på valg Ikke på valg På valg 2 år     På valg 2 år På valg 2 år På valg 1 år På valg 1 år På valg 1 år På valg 1 år På valg 1 år På valg 1 år 2 stk. + 1 observatør     Ikke på valg/Oppnevnes av styret Oppnevnes av styret Oppnevnes av styret Oppnevnes av styret2       Beretninger

2.1  Beretning fra Styret 2016

Nok et aktivt år er omme, i 2016 arrangerte vi to utstillinger, en etter tyskmønster og en offisiell. Samtidig på begge utstillingene hadde vi Norske avlskåringer. Vi arrangerte to LP stevner, to BH/SL/IPO stevner samt en AD/SPH. Alle arrangementene samlet mange deltagere, alle gikk med overskudd.

Nå er det 3 år siden oppstart av vårt nye baneanlegg på Lilleng. Mange hundre timer dugnad både på banen, og eksternt for å få inn midler til opparbeidelsen, er utført av klubbens medlemmer i disse 3 årene. En del av de forbrukte materialene har også blitt sponset av lokale leverandører.    Hovedbanen fremstår nå nærmest ferdig, men det gjenstår en del finjusteringer på hovedbanen, forbedring av P-plassen og ferdigstilling av den lille banen i nordenden ved dammen.  Dette må nok tas etter hvert, og etter prioriteringer fra det nye styret. Selv om nesten alle jobben gjøres på dugnad, må det påregnes en del utgifter til materialer og maskin leie. Styret uttrykker en stor takk til de som har brukt mye av sin fritid på å få baneanlegget i den stand det er i dag.

Det å ha et anlegg som vi nå har, og det å ha en avdeling med så mange aktiviteter, har blitt en krevende øvelse. Anlegget krever vedlikehold flere ganger i uken på sommer halvåret, og alle aktivitetene krever instruktører og hjelpere. Vi er derfor avhengige av at noen tar ansvar og sørger for dette vedlikeholdet, slik at anlegget holder en viss standard, og at våre trofaste instruktører blir motivert til å fortsette med den flotte jobben de gjør for avdelingens medlemmer.

En ting som er viktig å huske på er at ingen er ansatt for å utføre alle disse oppgavene, og at alle medlemmer har like mye ansvar for vedlikehold, og for å holde anlegget og utstyr i orden. 

Vi har også etter hvert opparbeidet oss et meget godt forhold til gårdeiere og de andre brukerne på gården, noe som er svært viktig for fremtiden.  Gården har flere brukere og det er viktig at vi som avdeling gjør det vi kan for å tilpasse oss de andre brukerne, og at vi tar hensyn til disse.

Avdelingens økonomi er fortsatt god til tross for at vi også i år har brukt en del midler på baneanlegget, og noen helt nødvendige investeringer.

Samtlige prøver og utstillinger har gått med overskudd i 2016, og styret har lagt mye vekt på god økonomistyring, og lagt vekt på å holde budsjettet for 2016.

Den innførte aktivitetsavgiften sørger for at vi hele tiden har midler avsatt til baneleie, og denne avgiften går nesten utelukkende til dette formål.

Flere av avdelingens medlemmer har også i år sørget for gode resultater når det gjelder utstilling, brukshund og LP.

Mange av avdelingens medlemmer har også gått opp til RIK prøver i år og bestått. 

Det henvises til de enkelte beretninger.

Medlemstallet i avdelingen har økt fra 117 til 128 pr.31.12.16, noe som tyder på at vi har den rette typen aktiviteter som fanger de fleste, og at vi har et godt sosialt miljø.

Styrets sammensetning 10.02.2016 – 13.02.2017


Leder:

Terje Lindahl

Nestleder:

Rune Gundersen

Sekretær:

Grethe Lindahl

Styremedlem

Joachim Syversen

Kasserer:

Åse Dyb Edvardsen

Varamedlem:

Helle Hansen

Varamedlem:

Finn Åge Johannessen

Revisor:

Torunn Osen

Vararevisor:

Finn Åge Johannessen

Valgkomité:

Thomas Lindahl/Joachim Syversen

Vara til valgkomiteen:

Helle Hansen

Komiteer og utvalg i perioden


Brukshund komiteen:

Avlskontakt:

Finn Åge Johannessen

Rune Fredriksen

Thomas Lindahl

Revisorer:

Terje Lindahl

Torunn Osen


Vara: Finn Åge Johannessen

Valgkomitè: Thomas Lindahl Joachim Syversen Varamedlem: Helle Hansen


Utstillingskomitè Rune Gundersen Synøve Gillingsrud Resurspersoner ved behov.

Representantskapsmøte NSchK:


Terje Lindahl


Rune Gundersen


Observatør:Joachim SyversenStyremøter/medlemsmøter:   

Det har i perioden blitt avholdt: 8 styremøter hvor 32 saker har blitt behandlet.               Vararepresentantene har blitt innkalt til alle møter. Det har vært avholdt 1 medlemsmøte. Møtene er avholdt på Lilleng. 

HS ærespris 2016 tildeles:

Beste utstillingshund normalpels AD BH IPO1 N UCH NORDV-14 Owinn’s Wanesca, eier Mona Søderholm.

Beste utstillingshund langhår BH Komsa’s Lana

Beste LP hund klasse 3 BH LP3 Utzon’s Kembo, eier og fører Kjetil Buer.

Beste IP RIK hund BH IPO3 FH1 Vaktas Dyrka

Vi gratulerer så mye med flotte resultater og HS ærespris 2016

Sluttord

Styret i NschK. avd. Fredrikstad vil takke for at flott år med mye aktivitet, flott innsats og gode resultater i 2016.

Vi er nå i gang med 2017, og vi håper at innsatsen, treningsiveren og de gode holdningene til medlemmene vil bli minst like gode i år.

Det er viktig å huske på at det finnes forskjellige ambisjoner bland så mange aktive medlemmer, og at det er viktig å ha respekt for hverandres ambisjoner, og at vi så godt det lar seg gjøre forsøker å hjelpe hverandre frem til de mål hver enkelt har satt seg, og at vi også aksepterer at noen ikke har noe spesielt mål, men bare synes det er gøy å trene.

Vår avdeling skal være arrangør av NM for schæferhunder i tiden 31.8-3.9.2017. Dette arrangementet innbefatter IPO/SL, Sporhund og RRP og RSP.  Dette krever mye jobb og innsats fra medlemmene, samt mye planlegging og tilrettelegging fra styrets side. Mye av planleggingen er godt i gang, og vi gleder oss til arrangementet.

Styret ser positivt på 2017, og håper at medlemmer og samarbeidspartnere vil bidra til et nytt flott og innholdsrikt år for avdelingen.

Til slutt vil styret takke avtroppende styremedlemmer for innsatsen, og vi ønsker nye styremedlemmer velkommen inn i en meget aktiv og flott avdeling.

Fredrikstad den 25. januar 2017

Norsk Schæferhund Klub avdeling Fredrikstad

Terje Lindahl    Rune Gundersen    Åse Dyb Edvardsen   Joachim Syversen   Grethe Lindahl

Helle Hansen     Finn Åge Johannessen

2.2    Beretning fra brukshund komitéen

Brukshundkomiteen var i 2016 ledet av Finn Åge Johannessen. Komiteen har bestått av: Finn Åge Johannessen, Thomas Lindahl, Terje Lindahl samt innkalt ressurs personer ved behov. Komiteen har hatt tre møter.

Treningene har vi hatt på plassen vår på Lilleng.

Alle prøvene våre har vi i år hatt på Lilleng

Trener teamet har bestått av: Finn Åge Johannessen, Terje Lindahl, Thomas Lindahl med god hjelp av Emma Gustafsson og Rita Sawala. Thomas Lindahl har vært klubbens figurant, med Robert Nørve deler av sesongen.

Spor treningene i regi av klubben har vært ledet av Finn Åge Johannessen og Terje Lindahl. Hverdagslydighet/valpe trening har vært ledet av Synøve Gillingsrud med god assistanse av Rita Sawala.

Synøve med hjelp av Rita har arrangert Bronsemerke/lydighets kurs som har gått over 10 torsdager, med meget god oppslutning.

Terje og Rita har i høst sesongen gjennomført FP kurs, som har gått over 10 ganger, kurset var fulltegnet og de som var gamle nok og klare tok sine prøver og besto.

Begge kursene i regi av våre instruktører har vært gratis for klubbens medlemmer.

Det har hver mandag vært FP/SL/IPO lydighetstrening. Spor treningene gikk to dager i uka i begynnelsen av sesongen og etter dette en dag i uka. Gruppe C-treninger har vi hatt hver tirsdag og før prøver, to dager i uken for de som skulle opp til prøve/mesterskap.

Denne sesongen valgte vi å innføre søknad for Gruppe C med retningslinjer for trening og krav om deltagelse på treninger i regi av klubben, samt trene mot start på prøve. Det var 27 stk. som søkte, alle fikk plass i treningsgruppen. Noen har falt fra og andre kommet til gjennom sesongen, det er en treningsgruppe med forskjellige nivå og ambisjoner, helt fra NM/VM, til det å stille til start og bestå en prøve.

Det har også i 2016 vært mange ekvipasjer fra oss på Schæferhund uka på Sølen, dette er et arrangement som anbefales, både faglig innhold og sosialt.

Vi har gjennom hele sesongen hatt godt oppmøte på treningene. Treningstilbudet har vært tilpasset ekvipasjer på alle nivåer, og det har også vært rom for sosial trening for hunder som trenger det. Treningene har også hatt en sosial profil for våre medlemmer (kaffe og kaker og hyggelig prat). Vi har en utrolig positiv og entusiastisk gjeng, som alle bidrar til å dra klubben fremover.

I 2016 er det avholdt fire terminfestede RIK- prøver, i mai, oktober og november. Ved alle RIK-prøvene har det stilt mange fra egen avdeling, og til sammen 34 ekvipasjer har stilt til start hos oss, noe vi er stolte og glade over.

RIK – stevner i regi av NSchK avd. Fredrikstad


BH 02.05, 6 startende, dommer Gunnar Olsen Fra avdelingen deltok og besto følgende:


Caroline Borgeraas m/ Komsa`s Iberon

Bestått

Guro Allun  Lund m/Falckøen’s Janko

Bestått

Nina Dahl m/Axy

Bestått

Lone Sveum Bertelsen m/Bosco av Bergsprekken

Bestått

IPO 14.05, 5 startende, dommer Anders Ljungsten


IPO1 Ingrid Austad m/Holly

Bestått

IPO2 Linn Ørmen m/ Clarblick Skimra

Bestått

IPO3 Thomas Lindahl m/ Vaktas Dyrka

Bestått

BH 29.10, 7 startende, dommer Anders Ljungsten


Synøve Gillingsrud m/ Heimdals Kalma

Bestått

Helle Hansen m/ Komsa’s Lana

Bestått

Eilen Pollen m/ Ajenta av Heldenhaft

Bestått

Christelle Scott-Winge m/Veemtroppens Gullet-Lilly

Bestått

Anita Bege m/ Nibstrup ALupi

Bestått

Camilla Nielsen m/Enja vom Verder Wappen

Bestått

Kjetil Buer m/Chade’s Agnes

Bestått

IPO 30.10, 5 startende, dommer Anders Ljungsten


IPO1 Finn Åge Johannessen m/ Vaktas Etza

Bestått

IPO3 Thomas Lindahl m/ Vaktas Dyrka

Bestått

IPO3 Linn Ørmen m/ Clarblick Skimra

Bestått

AD 05.11, 3 startende, dommer Gunnar Olsen


Kjetil Buer m/ Chade’s Agnes

Bestått

SPH 5-6.11, 6 startende, dommer Gunnar Olsen


SPH1 Finn Åge m/ Vaktas Etza

Bestått

SPH1 Knut Klemmetsen m/ Royal Norwegian Edward

Bestått

Gratulerer til dere alle.

Vi gratulerer også til Leif Larsen m/Komsa’s LeSwag med bestått BH og Laila Isaksen m/ Komsa’s Yarissa med bestått brukshundkåring.

Vår figurant Thomas Lindahl har hatt ett aktivt år og representert klubben som figurant, både på NV, NM for Schæferhund 2016, FCI DM IPO3 samt på Nordisk mesterskap.

Finn Åge Johannessen og Terje Lindahl har bistått HBU i å arrangere NM for Schæferhund 2016.

Vi vil takke alle som har bidratt til at prøver og kurs ble gjennomført på en fin måte, en spesiell takk til Thomas Lindahl, Mads Moselund og Robert Nørve som figuranter, Finn Åge, Thomas og Terje som sporleggere på våre prøver. 

Neste års prøver se NKK’s terminlister eller hjemmesiden vår under fane, Aktiviteter 2017

Følg med på hjemmesiden vår og Facebook for treningstilbud og eventuelt endringer i treningstider/steder.

Deltagelse på NM for Schæferhunder:

Klaus Erik Gravgaard m/ Cutulus Kobra IPO, nr. 3.

Roar Gjermundsen m/ Bjørnulvs Kelly IPO FH

Deltagelse på NM i NBF: Torun Osen m/ Tunevannets’ Hippi spor, nr. 2

Deltagelse på Nordisk mesterskap NBF: Torun Osen m/ Tunevannets’ Hippi spor nr. 3

Deltagelse på Challenge NBF: Torun Osen m/ Tunevannets’ Hippi spor nr. 4

Gratulerer til alle våre medlemmer som har deltatt på mesterskap og bestått sine prøver i 2016.

Mvh Brukshundkomiteen

2.3    Beretning valpekontakten

Først vil jeg begynne innlegget som jeg alltid gjør nemlig å ønske alle Ett Riktig Godt Nytt ÅR. Som valpekontakt har det ikke vært mye Hjemmebesøk i 2016 sesongen, kun 2 besøk har det vært. Dette har vært en merkbar nedgang fra foregående år da det har ligget på 5-6 besøk i snitt. La oss håpe at dette kun har vært ett mellomår att dett tar seg opp igjen i løpet av 2017 sesongen. Antall kull er noe høyere, men er født i andre regioner av landet. Jeg vil som før be om hjelp til å få tilbakemelding om klubbens valpekull. Har Valpelister og Finn.no og forholde meg til, og kan fort misse ett kull hvis noen ikke melder inn parringen /Fødsel. Det med å melde fra om fødsel er ett problem på landbasis, og har også forekommet i vår avd. i løpet av 2016.Dette er ikke ett stort problem i vår avd. men la oss strekke oss etter å melde inn alle kull. Vil passe på å gratulere alle avd. medlemmer med all fremgang som er oppnådd i 2016, både i utstillingsringen og bruks. Takker også til oppdretterne som tok imot meg i 2016, alltid like hyggelig å besøke dere. Tilslutt ønsker jeg klubbens medlemmer all fremgang i 2017 sesongen. 

MVH Valpekontakten

2.4    Beretning fra utstillingskomiteen

I 2016 har avdelingen arrangert to utstillinger. I forkant av disse utstillingene så har vi hatt noen utstillingstreninger. På begge utstillingene så har vi også arrangert Norsk alvskåring.

Det har vært bra påmelding fra klubbens medlemmer til utstillingene. 

31. januar:

Valpeskue og utstilling etter tysk mønster på Lilleng Ridesenter. 

Det var totalt påmeldt 70! hunder til utstilling/skue og 9 til avlskåring.

30 valper i klassene 4-12 mnd. (av disse 2 langhår) og 40 voksne, (av disse 8 langhår).

Dommer for utstilling og skue var Lars Nielsen fra Sverige. 

Ringsekretær Svein Nilsen. Det ble kaldt å sitte stille hele dagen for skriver så Lill Karlsen, Nina Jacobsen og Mona Søderholm byttet litt på dette.

Mange gode resultater av klubbens medlemmer 

På avlskåring var Oddbjørn Winther dommer og Nina Haugerud skriver. 

Fotograf var John-Arne Pettersen.

24. September 

Det var totalt påmeldt 36 hunder til utstilling/skue og 8 til avlskåring.

8 valper i klassene 4-9 mnd (av disse 3 langhår) og 28 voksne, (av disse 6 langhår).

Dommer for utstilling og skue var Håkan Karlsson fra Sverige. Ringsekretær Svein Nilsen.

Skriver Lill Karlsen og med seg i ringen hadde de både dommer aspirant og ringsekretær elev.

På avlskåring var Leif Belgen dommer og Nina Andersen skriver. 

Fotograf var Tore Hammoda.

Et slikt arrangement fungerer veldig bra på klubbplassen vår.

Takk for hjelpen til alle medlemmer som har vært med før og etter arrangementene.

Norsk Vinner

Mange av klubbens medlemmer stilte i år på NV og vi gratulerer med mange flotte resultater. Spesielt Mona Søderholm med Owinn's Wanesca som ble Norsk Vinner.

Følgende medlemmer fikk pallplass på Norsk Vinner 2016:

Brukshund klasse tisper: VA 1 Owinn's Wanesca, Eier: Mona Søderholm .

Unghund klasse hannhund: SG2 Komsa's Le Swag, Eier: Leif Arild Larsen.

Åpen klasse hannhund: SG2 Komsa's Iberon, Eier: Caroline Borgeraas.

Unghund klasse Langhår: SG1 Ditry Harry Av Thorarinn, Eier: Frøydis Hammer Watne.

Unghund klasse Tisper Langhår:SG1 Komsa's Lana, Eier: Helle Hansen.

Unghund klasse tisper Langhår: SG2 Komsa's Luna, Eier: Bente Cathrine Fjelle.

Mvh Rune Gundersen

Årsberetning i fra Lp gruppa 2016

Vi startet året med en appelcup hvor hver avdeling arrangerte sitt stevne.

Ekvipasjene i fra Fredrikstad gjorde det veldig bra på cupen i år også, og vi hadde flere bra plasseringer gjennom hele cupen og sammenlagt.

Selvfølgelig dro vi inn seieren som lag.

Vi har arrangert to LP stevner i 2016, det var i mai og september, med mange påmeldte. Det var to flotte dager, her gjorde også flere ekvipasjer i klubben det veldig bra.

Norsk Vinner 2016, var det flere ekvipasjer i Fredrikstad som var med, flere bra plasseringer og vi kom på 3 plass i lag konkurransen.

I desember hadde vi klubbmesterskap og sprint.

I høst har vi hatt Bronsemerke kurs som har gått over 10 kvelder, med Bronsemerke prøven som en avslutning. 

Året 2016 har vi fått flere nye ekvipasjer som ønsker å holde på med Lp og som stiller til start. Det har kommet nye unghunder som var valp året før og noen har valgt å bytte aktivitet og starte med Lp.

I år velger jeg å ikke nevne noen når det gjelder hva de forskjellige ekvipasjene har oppnådd i 2016, dette er fordi jeg glemmer alltid en eller flere. Det har vært et flott år i avd. med veldig mange gode resultater.

Gratulerer til dere alle, og lykke til i 2017

Fellestreningen på torsdager. 

Fellestreningen som var på onsdager ble flyttet til torsdager ganske tidlig på våren i 2016.  Det er alltid litt skummelt og bytte treningsdager, da det kan være mange det ikke passer for den dagen det blir byttet til.

Heldigvis så gikk det greit, vi har til tider vært veldig mange på fellestreningen.

Treningen har som hovedfokus å trene på kontakt og sosialisering, men siden instruktøren fort kjeder seg har det også blitt litt «ut av komfort sonen for hundeføreren».

Vi har det veldig gøy på disse treningene mye latter og hyggelig samvær.

Det skal bli gøy å følge disse ekvipasjene videre i 2017 og til dere som ikke har vært med på denne treningen …… dere har gått glipp av mye moro.

Må passe på og skryte litt av en annen instruktør som har vært til stor hjelp og alltid stiller opp på torsdager. Rita Sawala tusen takk for at du alltid er der, hjelper til og veileder. Gratulerer så mye som NKK trinn 1 – instruktør.

Mvh

Synøve Gillingsrud

3         Regnskap

3.1 Styrets regnskap 2016

        Se vedlegg 1.

        Budsjett 2017

        Se vedlegg 2.

4         Revisors beretning

4.1 Revisors beretning

         Se vedlegg 3.

5         Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

6         Valg

Valgkomiteen har ikke mottatt andre kandidater til valget innen fristen.

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Eivind Kulø Edvardsen

2 år

Kasserer: Åse Dyb Edvardsen

2 år

Medlem: Helle Hansen

2 år

Varamedlem: Cathrine Anderssen

1 år

Varamedlem: Finn Åge Johannessen

1 år

Revisor: Gunnar L. Dahl

1 år

Vara revisor: Finn Åge Johannessen

1 år

Valgkomite:  Thomas Lindahl  Synøve Gillingsrud Varamedlem: Caroline Borgeraas Brukshundansvarlig: Finn Åge Johannessen                    Representanter til Rep. møte: Eivind Kulø Edvardsen  Rune Gundersen Observatør: Grethe Lindahl

1 år 1 år 1 år 1 år 2 år

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 3

Del denne siden