Årsmøte 2018

Ordinær Generalforsamling 2018

14 februar Kl. 18:30

Ekkohuset Borgarveien 6B, 1633 Fredrikstsad

Årsrapport 2017

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling etter § 3-3-1, LOVER FOR AVDELINGER I NORSK SCHÄFERHUND KLUBB

Generalforsamling 14. februar 2018

Norsk Schäferhund Klub Avd. Fredrikstad

Innhold:

  1. Dagsorden
  2. Årsberetninger
  3. Regnskap og budsjett
  4. Revisjonsberetning
  5. Innkomne forslag
  6. Valg

Kun medlemmer som har betalt forfalt kontingent for 2018 har stemmerett og kan være valgbare ved avdelingens generalforsamling.

1. Dagsorden

1.1   Godkjenning av stemmeberettigede

1.2   Godkjenning av innkallelsen

1.3   Godkjenning av dagsorden

1.4   Valg av tellekorps 2 stk.

1.5   Valg av dirigent

1.6   Valg av referent

1.7   Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2. Årsberetning

2.1   Styrets beretning

2.2   Brukshund komiteens beretning

2.3   Årsrapport fra avlskontakten

2.4   Beretning fra utstillingskomiteen

3. Regnskap

3.1   Styrets regnskap og budsjett

4. Revisors beretning

4.1   Avstemming av kassabeholdningen

5. Innkomne forslag

6. Valg

6.1   Styret

Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer:     Styremedlem: Brukshundansvarlig: Varamedlem: Varamedlem: Revisor: Vara revisor: Leder valgkomite 2 medlemmer valgkomite: Varamedlem valgkomite: Representanter til Representantskapsmøte: Delegater til NKK’s regionsmøte: Komiteer og utvalg: Leder av utstillingskomiteen:                              Web redaktører: Avlskontakt:

Ikke på valg På valg 2 år På valg 2 år Ikke på valg     Ikke på valg Velges blant styrets medlemmer På valg 1 år På valg 1 år På valg 2 år På valg 1 år På valg 2 år På valg 2 år På valg 1 år 2 stk. + 1 observatør     Ikke på valg/Oppnevnes av styret Oppnevnes av styret Oppnevnes av styret  Oppnevnes av styret

Rik ansvarlig

Oppnevnes av styret

2     Beretninger

2.1  Beretning fra Styret 2017

Vi har nok et aktivt år bak oss hvor vi har arrangert NM i Brukshund, to utstillinger en offisiell og en etter tysk mønster. På utstillingene hadde vi også Norske avlskåringer. Vi arrangerte LP    stevner, BH/SL/IPO stevner samt AD/SPH.

Alle arrangementene samlet mange deltagere og tilskuere, og alle gikk heldigvis med overskudd. Tilbakemeldingen på våre arrangementer er alltid gode og det gjør at det er fortsatt gledelig å avholde disse arrangementene, jobben til tross.

Flere av avdelingens medlemmer har også i år sørget for gode resultater når det gjelder, NM i bruks, VM i bruks, utstillinger, brukshund og LP. Deltagelse i cupen har også  gjort at vi i 2017 igjen vant sammenlagt. Mange av avdelingens medlemmer har gått opp til RIK prøver i år. Noen har bestått, mens andre har fått fargestifter og blanke ark, og har derfor nye muligheter framfor seg.

NM i bruks var en stor suksess med 17 startende. Et fantastisk vær ga oss flott forhold for stevnet og tilbakemeldingene var kjempegode. Da spørsmålet kom om vi ville søke NM  i 2018, var det ikke så mye tenking som skulle til for å si ja til dette. Vi fikk i år prøvd banen og området vårt og vi sitter igjen med en del erfaringer som vil være med på å gjøre NM i bruks 2018 til et enda bedre stevne. Under vårt arrangement i NM i bruks, ble også 2 av våre medlemmer tilkjent Fårehunden i Bronse: Terje og Grethe Lindahl takkes for sin store innsats i klubben, for sitt arbeid med Schæferhunden og dens framtid.

Her henvises det ellers til de enkelte beretninger.

Vi takker alle som har bidratt på disse arrangementene, for uten deres hjelp ville ikke dette vært mulig.

Nå er det 4 år siden vi startet med oppbyggingen av vårt nye baneanlegg på Lilleng. Mange  hundre timer med dugnad er utført på banen siden da, og noe eksternt for å få inn midler til opparbeidelsen, slik har det også vært i år. Timene har i hovedsak vært utført av klubbens medlemmer i disse årene, samt at noen tjenester er blitt kjøpt inn. En del av de forbrukte materialene har også blitt sponset av lokale leverandører og medlemmer.  

Hovedbanen fremstår nå nærmest ferdig, men det gjenstår fortsatt en del finjusteringer på hovedbanen, forbedring av P-plassen er blitt utført, men ferdigstilling av den lille banen i nordenden ved dammen gjenstår. Dette blir tatt etter hvert, og etter prioriteringer fra det  nye styret. Selv om nesten alle jobbene gjøres på dugnad, må det påregnes en del utgifter til materialer og maskin leie. Styret uttrykker en stor takk til de som har brukt mye av sin fritid    på å få baneanlegget i den stand det er i dag.

Det kan også nevnes at baneanlegget som vi leier på Lilleng nå er endelig godkjent som treningsbane for hund, av planutvalget, teknisk etat, i Fredrikstad kommune.  Siden banen  har vært dyrkbar mar, og LNF område, viste det seg å være nødvendig med en søknad om  omregulering av området. Etter en del korrespondanse og en del møter med kommunen i de      to siste årene, ble omregulering av området og bygningsmassen, godkjent i planutvalget i    november 2017. Området skal settes tilbake til dyrkbar mark, når hundetreningsbanen ikke lenger blir brukt til hundetrening.

Det å ha et anlegg som vi nå har, og det å ha en avdeling med så mange aktiviteter, har blitt    en krevende øvelse. Anlegget krever vedlikehold flere ganger i uken på sommer halvåret, og  alle aktivitetene krever instruktører og hjelpere. Vi har også i år vært avhengige av at noen    tar ansvar og sørger for dette vedlikeholdet, slik at anlegget holder den standarden som det      her. Våre trofaste instruktører begynner å bli slitne og ønsker å få mer hjelp slik at de også      blir motivert til å fortsette med den flotte jobben de gjør for avdelingens medlemmer. Her  setter vi stor pris på om noen melder sin interesse.

En ting som er viktig å huske på er at ingen er ansatt for å utføre alle disse oppgavene, og at  alle medlemmer har like mye ansvar for vedlikehold, og for å holde anlegget og utstyr i orden. Det vil i år også være behov for å kjøpe inn noe utstyr som erstatter det gamle vi har på vedlikeholdssiden.

Vårt gode forhold til gårdeier og de andre brukerne på gården er noe som vi jobber med  kontinuerlig. Dette er noe som er svært viktig for fremtiden vår og vi er her nødt til å tilpasse  oss disse, slik de er nødt til å tilpasse seg oss. Gården har flere brukere og det er viktig at vi   som avdeling gjør det vi kan for å komme overens med de andre brukerne.

Avdelingens økonomi er sunn og går i år med overskudd da vi ikke har brukt så mye penger  på Lilleng som tidligere år. Det er fortsatt behov for å investere i vårt anlegg, til tross for at vi også år har brukt en del midler på baneanlegget, og noen helt nødvendige investeringer. Samtlige prøver og utstillinger har gått med overskudd i 2017, styret har lagt mye vekt på god økonomistyring og lagt vekt på å holde vårt budsjett for 2017.Den innførte aktivitetsavgiften    sørger for at vi stort sett har midler avsatt til baneleie, og denne avgiften går nå utelukkende  til dette formålet. I år så ble leien av området indeksregulert for første gang siden 2014, noe    som medførte at leien gikk opp med nesten 10 %. Dette gjør at vår leiekostnad nå er oppe i      ca. 22.000,- og det er derfor viktig at alle våre medlemmer, og ikke medlemmer som bruker      banen, betaler inn treningsavgiften som generalforsamlingen har vedtatt.

Medlemstallet i avdelingen vår går litt opp og ned gjennom årene og vi var 31.12.17 totalt      114 medlemmer. Noen har sluttet og andre har kommet inn. Dette viser at vi fortsatt har den    rette typen aktiviteter som fanger de fleste, og at vi har et godt sosialt miljø.

Vi i styret takker for nok et trivelig år og ønsker å takke våre medlemmer for at dere er            med på å få denne klubben til det den er.

Styrets sammensetning i perioden 13.02.2017 – 14.02.2018


Leder:

Eivind Kulø Edvardsen

Nestleder:

Rune Gundersen

Sekretær:

Grethe Lindahl

Styremedlem

Helle Hansen

Kasserer:

Åse Dyb Edvardsen

Varamedlem:

Cathrine Anderssen

Varamedlem:

Finn Åge JohannessenRevisor:

Gunnar Lorang Dahl

Vararevisor:

Finn Åge JohannessenValgkomité:

Thomas Lindahl/Synøve Gillingsrud

Vara til valgkomiteen:

Caroline Borgerås

Brukshundansvarlig:

Finn Åge Johannessen

Avlskontakt:

Rune Fredriksen

Representantskapsmøte NschK:

Eivind Kulø Edvardsen


Rune Gundersen


Observatør Grethe LindahlStyremøter/medlemsmøter:   

Det har i perioden blitt avholdt: 6 styremøter hvor 58 saker har blitt behandlet. Vararepresentantene har blitt innkalt til alle møter. Det har vært avholdt 1 medlemsmøte. Møtene er avholdt på Lilleng/Malteveien.  

HS ærespris 2017 tildeles:

Beste utstillingshund langhår: N UCH AD BH IPOV VA1 Komsa’s Lana. Eier Helle Hansen

Beste LP hund klasse 3: BH LPIII Pasofinos Oopsi Daisy, eier og fører John Arne Pettersen.

Beste IP RIK hund: N BCH(IPO) BH IPO3 AD FH1 NMIPO-17 NMIPO-17 for Schæferhund Hayden av Martes Foina. Eier og fører Cathrine Stenmoe

Vi gratulerer så mye med flotte resultater og HS ærespris 2017.

Fredrikstad den 25. januar 2018

Norsk Schæferhund Klub avdeling Fredrikstad

Eivind Kulø Edvardsen    Rune Gundersen    Åse Dyb Edvardsen   Helle Hansen   Grethe Lindahl

Cathrine Andreassen     Finn Åge Johannessen

2.2  Beretning fra brukshund komitéen

Brukshundkomiteen var i 2017 ledet av Finn Åge Johannessen. Komiteen har bestått av: Finn Åge Johannessen, Thomas Lindahl, Terje Lindahl samt innkalt ressurs personer ved behov.

Treningene har vi hatt på plassen vår på Lilleng.

Alle prøvene våre har vi i år hatt på Lilleng.

Trener teamet har bestått av: Terje Lindahl, Thomas Lindahl. Thomas Lindahl har vært klubbens figurant. Finn Åge Johannessen har deler av året hatt sportreninger.

Terje har vår og høst sesongen gjennomført FP kurs. Cathrine Anderssen har vært medhjelper og Føydis Hammer har vært med instruktør på siste kurset.  Kursene har gått over 10 ganger, og begge har vært fulltegnet, de deltagerne som var gamle nok, og klare stilte til start.

Begge kursene i regi av våre instruktører har vært gratis for klubbens medlemmer.

Mandager frem til midten av mai har vi hatt FP/SL/IPO lydighetstrening, med Terje Lindahl som instruktør og Cathrine som medhjelper.

Vi har i denne sesongen ikke hatt organisert spor treninger, vi har oppfordret medlemmene til å spørre på Facebook om andre skulle trene spor, og hjelpe hverandre. Klubbens sporterreng for trening har vært «under brua» på Østsiden og Vardeveien på Årum. Begge steder har i år vært begrenset, da de annethvert år pløyer opp og sår korn. Avdelingen har i tillegg til disse områdene fått låne sporjorder fra bønder i Onsøy.

Gruppe C-treninger har vi hatt hver onsdag og før prøver, to dager i uken for de som skulle opp til prøve/mesterskap.

Det har også i 2017 vært mange ekvipasjer fra oss på Schæferhund uka på Sølen, dette er et arrangement som anbefales, både faglig innhold og sosialt.

Vi har gjennom sesongen hatt godt oppmøte på treningene. Treningstilbudet har vært tilpasset ekvipasjer på alle nivåer, og det har også vært rom for sosial trening for hunder som trenger det

I 2017 er det avholdt fire terminfestede RIK- prøver, i mai, oktober og november. Ved alle RIK-prøvene har det stilt mange fra egen avdeling, og til sammen 55 ekvipasjer har stilt til start hos oss, noe vi er stolte og glade over.

RIK – stevner i regi av NSchK avd. Fredrikstad


BH 13.05. 10 til start, dommer Geir Flønes Fra avdelingen deltok:


Leif Heger m/ Team Cayira Maja

Bestått

Anne K Vesleng m/Charmeur Alfred

Bestått

John Arne Pedesen m/ Konglegrenda Brillian Heaven

Bestått

Laila Isaksen m/Owinns Cira

BeståttSL 13.05, 2 til start, dommer Geir Flønes Fra avdelingen deltok:


Synøve Gillingsrud m/Heimdals Kalma

BeståttIPO 14.05, 5 startende, Geir Flønes Fra avdelingen deltok:


Finn Åge Johannessen m/Vaktas Etza                  IPO2

Bestått

Cathrine Stenmo m/ Hayden av Matres Foina   IPO3

Bestått med certUHP(Sykkelprøve) 19.05. 12 startende. Dommer A. Strømsvik. Fra avdelingen deltok:


Bente Fjelle m/Komsas Luna

Bestått

Synøve Gillingsrud m/ Heimdals Kalma

Bestått

Finn Åge Johannessen m/ Vaktas Etza

Bestått

Atle Mathisen m/Vaktas Erax

Bestått

Helle Hansen m/ Komsas Luna

Bestått

Tore Hammoda m/ Komsas Ima

Bestått

Caroline Borgeraas m/ Komsas Iberon

Bestått

Eileen Pollen m/ Ajenta av Heldenhaft

Bestått

Laila Isaksen m/ Komsas Yarissa

BeståttBH 21.10. 10 til start, Dommer Gunnar Olsen Fra avdelingen deltok:


Mona Søderholm m/ Komsas Løkky

Bestått

Karina Andersen m/ Konglegrends Brilliant Energy

Bestått

Karina Andersen m/Konglegrends Appel

Bestått

Åse Dyb Edvardsen m/ Amina

Bestått

Lene M Guldbrandsen m/Ascari’s T- Sjanta

Bestått

Laila Isaksen m/ Kopsas Pippi

Bestått

Arne Kristian Trælnes m/Owinn’s Zamson

Bestått

SL 22.10. 2 til start, Dommer Odd Ivar Gjersvik.   Fra avdelingen deltok:


Synøve Gillingsrud m/Heimdals Kalma

BeståttIPO 22.10. 5 til start, Dommer Odd Ivar Gjersvik. Fra avdelingen deltok:


Anita Berge m/ Nibstrup ALupi                               IPO1

BeståttSPH 4-5.11. 8 til start, Dommer Gunnar Olsen. Fra avdelingen deltok:


Finn Åge Johannessen m/ Vaktas Etza                  SPH2

Bestått med Cert

Gratulerer til dere alle.

Vi gratulerer også til Leif Larsen med Komsa’s LeSwag med bestått IPO1, Helle Hansen med Komsa’s Løkky med bestått IPOV. Laila Isaksen med Komsa’s Pippi, Helle Hansen med Komsa’s Lana og Mona Søderholm med Komsa’s Løkky med bestått NKK’s brukshundkåring.

Vi vil takke vår figurant Thomas Lindahl som har vært figurant på alle prøvene våre, Terje Lindahl, Synøve Gillingsrud og Atle Mathisen som har vært sporleggere på prøvene.

Neste års prøver se NKK’s terminlister eller hjemmesiden vår under fane, Aktiviteter 2018.

Følg med på hjemmesiden vår og Facebook for treningstilbud og eventuelt endringer i treningstider/steder.

Deltagelse på FCI IPO NM 2017: Cathrine Stenmo m/ Hayden av Martes Foina. Norgesmester 2017.

Deltagelse på NM i NBF: Torun Osen m/ Tunevannets’ Hippi spor.

Deltagelse på Nordisk mesterskap NBF: Torun Osen m/ Tunevannets’ Hippi spor.

Deltagelse på Challenge NBF: Torun Osen m/ Tunevannets’ Hippi spor.

NM i bruks for Schæferhunder 2017.

Vi ble kontaktet av HBU i slutten av november 2016, med forespørsel om vi ville arrangere NM i bruks for Schæferhunder 2017. Et samlet styre gikk inn for å arrangere NM2017, som innbefattet SPH, RRP/RSP, IPO 1-2-3, og SL.  Allerede tidlig på året i 2017 ble sentrale ansvarspersoner utover styrets medlemmer utpekt. 

Terje Lindahl: Stevneleder og ansvar for Gr. A og B IPO/SL.

Emma Gustafsson: Gr. C / NKK representant

Grethe Lindahl/Rune Gundersen: Sekretariat.                  

Eivind Kulø Edvartsen: Plassansvarlig, opprigging av stevneområdet og parkering.

Åse Kulø Edvardsen: Kafeteria.

Cato Eriksen og Ronny Vestly/ HBU: RRP/RSP og SPH

«Jappen», John- Arne Pettersen og Karina: Foto /Film

Kristin Karlsen: NSchK HS representant.

Med bakgrunn i tidligere års lave deltagerantall ble det bestemt at også IPO/SL 1 og 2 skulle få delta.

Vi sendte tidlig forespørsel til de dommerne vi hadde fått klarsignal til og ønsket oss; Peter Rohde/ Tyskland, Anders Ljungsten/ Sverige og Heidi Tokstad og Jostein Håland / Norge.

Alle fire dommerne takket ja til invitasjonen, og fordelingen av dommere ble som følger:

Peter Rohde: Gr. B IPO3/ SL 3 og Gr. C IPO 2 og 3.

Anders Ljungsten: Gr. A alle IPO/SL og Gr. B IPO 1 og 2 og Gr. C IPO 1.

Heidi Tokstad: Ingen påmeldte i RRP/RSP

Jostein Håland: SPH

Også i forkant av dette NM ble det av HBU og arrangør invitert til figurant uttak, hvor norske mesterskapsfiguranter skulle få anledning til å konkurrere om å bli tatt ut til NM.

Ingen meldte seg på dette uttaket, slik at HBU og vi som arrangører fikk anledning til å utnevne figuranter til NM.

Figuranter: Catharina De Leeuw, Nederland og Thomas Lindahl, Norge.

Eksterne hjelpere: Gr. A IPO/SL: Ing -Mari Dahlsjø, Sverige.

I løpet av våren / sommeren ble det avholdt flere møter mellom styret i vår avdeling, ansvarspersonene og HBU.

Det ble også denne gangen en utfordring og finne sporterreng til deltagerne, men med en del jobbing, og noen velvillige gårdbrukere, kom vi til slutt i mål.

Det var 19 påmeldte til NM når fristen var ute, 16 stilte til start hvorav 12 gjennomførte NM.

Pga få deltagere valgte vi å ta innmarsj, åpning av NM, vesentest og loddtrekning på fredag.

Lørdag og søndag ble det gjennomført Gr A, B, C og SPH i et strålende vær. Mange publikummere (ca. 150 personer) hadde også funnet veien til Lilleng for å se på Gr. B og C.

Kammerat aften hadde vi på Ekkohuset, med 35 påmeldte. Det ble servert utsøkt mat fra en av avdelingens medlemmer. Med god mat og drikke fra Bente Fjelle, og hyggelig selskap måtte det bli god stemning.

Alle IPO/SL deltagere besto sine prøver under NM.

I SPH ble det ikke kåret noen norgesmester, da ingen av deltagerne klarte å bestå sine spor begge dager.

Kort oppsummering med bakgrunn i egne erfaringer, og tilbakemeldinger fra deltagere, publikum og HBU: 

Et flott arrangement og en meget god gjennomføring, hvor alle deltagere ble bedømt rettferdig og hvor en god sportsånd sto i sentrum.

NM ble avsluttet på søndag ettermiddag med premieutdeling og kåring av Norgesmester.

Arrangementet var så vellykket at vår avdeling rett etter at NM var avsluttet, fikk en ny forespørsel fra NSchK. ved HBU, om å søke NM også i 2018, noe avdelingen har takket ja til. NM 2018 blir gjennomført kun for IPO/SL hos oss. RRP/RSP og SPH blir gjennomført av enten HBU eller en annen avdeling. Om IPO/SL 1 og 2 skal få anledning til å delta i 2018, er avhengig av hvor mange som stiller til start i IPO3/SL3.

Til slutt er det på sin plass og takke alle avdelingens medlemmer som bidro under NM 2017, og en spesiell takk til «Jappen» og Karina for mange flotte foto, og suveren filming under arrangementet.  

Deltagere og resultater av avdelingens medlemmer NM2017

Klasse

Fører

Hund


IPO2

Odd Ivar Gjersvik

Listige Loke av Oddvarg

Beste IPO2

IPO2

Atle Mathisen

Vaktas Erax

Nr. 4

IPO3

Cathrine Stenmo

Hayden av Martes Foina

Norges Mester 2017 Bestespor-Beste Gr. C

SL3

Synøve Gillingsrud

Heimdals Kalma

Norgesmester 2017

SPH2

Roar Gjermundsen

Bjørnul’s Qeen Kelly

Uoffisielt/Deltatt

I tillegg tok avdelingen den oppsatte lagpokalen

Vi gratulerer alle med superflotte prestasjoner, og som klubb er vi stolte av dere og over at vi tok hjem lagpokalen.

Mvh Brukshundkomiteen

2.3  Beretning valpekontakten

Først vil jeg begynne som jeg alltid gjør nemlig og ønske alle i avd. Fredrikstad ett Riktig godt nytt år. Som valpekontakt har det blitt 6 hjemmebesøk dette året, noe som en bra økning fra året før da det kun ble 2 besøk. Besøket i 2017 hadde nok vært enda ett par kullbesøk, om ikke gamle medlemmer hadde skiftet over til andre klubber. For første gang i historien har jeg vært på ett hjemmebesøk til ett kull bestående kun av langhår, noe som var en kjempefin opplevelse. Vi har også i år medlemmer som ikke melder inn valpekull, noe som gjør att valpekontakten fort misser ett kull. Når dette er sagt må jeg si at det å få være den som drar rundt og ser på kull i avd. Fredrikstad er en fryd, blir kjempegodt mottatt uansett hvor jeg kommer. Vil også passe på og gratulere alle oppdrettere for all fremgang dere hadde i 2017, og håper att 2018 bringer dere like store fremganger både på Bruks og utstillingssiden som fjoråret.

MVH Valpekontakten

2.4  Beretning fra utstillingskomiteen

I 2017 har avdelingen arrangert to utstillinger. I forkant av disse utstillingene så har vi hatt noen utstillingstreninger. På begge utstillingene så har vi også arrangert Norsk alvskåring og på mai utstillingen hadde vi også tysk avlskåring. 

                29. januar:

                Valpeskue og offisiell NKK utstilling på Lilleng Ridesenter. 

                Det var totalt påmeldt 47 hunder til utstilling/skue og 4 til avlskåring.

                17 valper i klassene 4-9 mnd. (av disse 3 langhår) og 30 voksne, (av disse 3 langhår).

                Dommer for utstilling, skue og avlskåring var Liv Evjen. Ringsekretær Svein Nilsen, og skriver Lill Karlsen.

                Resultat normalhår: BIR, Falkøens Vanta, BIM, Welinchas Taco

                Resultat langhår: BIR, Komsas Yarissa, BIM, Abiagas Highlander

                20 mai, Lilleng

                Dommer på denne utstillingen var satt opp med Ulrica Barck, men på grunn av få

                påmeldte ved fristen (10 hunder) så endret vi dommer til Arvid Strømsvik, da han allikevel skulle være                  hos oss hele helgen for blant annet å dømme sykkelprøve, Norsk og Tysk avlskåring.

                Når utstillingen startet så var 14 hunder påmeldt, kun en valp.

                På avlskåringene var det påmeldt 2 til norsk kåring og 4 til tysk kåring.

                Ringsekretær Svein Nilsen og skriver Lill Karlsen.

                To til utstillingen var fra avdelingen:

                Normalhår Tispe V1 Xilli vom Emkendorfer Park, eier Mona Søderholm.  

                Langhår Tispe V1 Komsa’s Yarissa, eier Laila Isaksen.

                Takk for hjelpen til alle medlemmer som har vært med før og etter

                arrangementene.

 Norsk Vinner

Mange av klubbens medlemmer stilte i år på NV og vi gratulerer med mange flotte resultater. Spesielt de som vant laurbærkranser: Leif Arild Larsen med Komsas LeSwagg brukshundklasse hann og Komsas Lana, vinner av brukshundklasse tispe, langhår.

                Følgende medlemmer fikk pallplass på Norsk Vinner 2017

                Brukshund klasse hann: V1 Komsas Le Swag   Eier: Leif Arild Larsen.

                Brukshund klasse tisper:VA 2 Owinn's Wanesca, Eier: Mona Søderholm.

                Veteran klass, hannhund: V1 Rothcos Ashan Kahn, Eier: Rune Gundersen

                Langhår:

                Brukshund klasse tisper:VA 1 Komsas Lana, Eier: Helle Hansen

                Unghund klasse tisper:SG 1 Komsas Pipi , Eier: Laila Isaksen

                Valpeskue:

                4-6 mnd. hannhund: Nr. 1 Team Cayira Qaiser, Eier: Rune Gundersen

                4-6 mnd. tispe: Nr. 2 Team Cayira Ritza Eier: Kjetil Buer

                Oppdretter klasse:

                Normalhår: Nr. 1 Kennel Komsa gr. 1

                                     Nr. 2 Kennel Komsa gr. 2

                Langhår:      Nr. 1 Kennel Komsa

                Valpe/unghund treningen

Valpe/unghund hverdagslydighets treningen ble ledet av Synøve Gillingsrud på torsdager. Etter hverdagslydigheten har vi hatt LP trening med mulighet til å få hjelp. I vintersesongen 2016/2017 var avdelingen med på å arrangere Appelcup i samarbeid med de andre avdelingene på Østlandet. Det var mange fra vår avdeling som deltok, og vi vant også i år lagpokalen.

Flere av våre medlemmer deltok på NV i LP, her tok John Arne Pedersen med Pasofino’s Oopsi Daisy hjem NM LPIII.

Mvh Utstillingskomiteen

3       Regnskap

       3.1 Styrets regnskap 2017 vedlegg 1.

       Stipulert budsjett 2018 vedlegg 2.

4       Revisors beretning

       4.1 Revisors beretning vedlegg 3.

5 Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

6 Valg

Valgkomiteen har bestått av medlem Thomas Lindahl og medlem Synøve Gillingsrud,og varamedlem Caroline Borgerås. Caroline Borgerås har ikke blitt forespurt eller rådført med bakgrunn i hennes manglende medlemskap i avdelingen.

Valgkomiteen har ikke mottatt forslag på kandidater til valgene.

Valgkomiteens innstilling:

Nestleder: Rune Gundersen  2 år

Sekretær: Grethe Lindahl  2 år

Varamedlem: Cathrine Angelica Anderssen  1 år

Varamedlem: Atle Mathisen  1 år

Revisor: Gunnar Lorang Dahl  2 år

Vararevisor: Finn Åge Johannessen  1 år

Valgkomitee:

Leder: Synøve Gillingsrud  2 år

Medlem: Finn Åge Johannessen  2 år

Medlem: Terje Lindahl 2 år

Varamedlem: Thomas Lindahl  1 år

Representanter til Representantskapsmøte:

Leder, Eivind Kulø Edvardsen

Nestleder, Rune Gundersen

Observatør: Atle Mathisen

Regnskap 2017 - vedlegg 1.

Budsjett 2018 - vedlegg 2.

Revisors Beretning - vedlegg 3.

Del denne siden